Р Е Ш Е Н И Е №8

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№8
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване на „ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО  – БЪЛГАРИЯ” в гр. Пазарджик върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 26.00 кв.м. находящо се в едноетажна масивна сграда с идентификатор 55155.501.1413.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1413, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, в УПИ ІІ в кв. 261, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4988/12.12.2017 год., вписан в дв. вх. рег. №11868/20.12.2017 год., том.40, Акт № 11 при Агенцията по вписвания- служба по вписванията, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №26 с предназначение на сградата: Административна, делова  сграда.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик  Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 21, ал. 3 от Закон за вероизповеданията, чл.  39, ал. 3 и ал. 5 от ЗОС и чл. 56 от Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

  1. Учредява безвъзмездно право на ползване на представителството на „ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО”-БЪЛГАРИЯ  в гр. Пазарджик върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 26.00 кв.м., находящо се в едноетажна масивна сграда с изба, построена през 1966 г. с идентификатор 55155.501.1413.1, със застроена площ на цялата сграда 99.00 кв.м.,  разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1413, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, в УПИ ІІ в кв. 261, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4988/12.12.2017 год., вписан в дв. вх. рег. №11868/20.12.2017 год., том.40, Акт №11 при Агенцията по вписвания- служба по вписванията, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №26 с предназначение: Административна, делова сграда.
    2. Безвъзмездното право на ползване върху имота по т. 1 се учредява за срок от 5 (пет) години.
    3. „ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО” - БЪЛГАРИЯ  вписан в регистъра на вероизповеданията при Софийски градски съд по ф. д. 1654/2003 г под  № 5,  том 1, стр. 40 с ЕФН 2103016543, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, ул. „Ген. Щерю Атанасов” №2. Представителството на „ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО”- БЪЛГАРИЯ в гр. Пазарджик се представлява от Христина Станоева – ръководител на Братската Общност – Пазарджик.    
    4. Представителството на „ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО” - БЪЛГАРИЯ  в гр. Пазарджик да заплаща всички  такси и консумативи за ползвания имот.
    6. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за предоставения имот, описан в т.1 с представителството на „ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО - БЪЛГАРИЯ” в  гр. Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 33 33 0 0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>
 

петък 07 февруари 2020 - 13:30:00