Р Е Ш Е Н И Е №13

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№13
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1


ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 14619.70.40, местност „Попински път” в землището на с. Гелеменово.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.     Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21 ал.1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 109 ал. 1, т. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 14619.70.40, местност „Попински път” в землището на с. Гелеменово.

    2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 14619.70.40, местност „Попински път” в землището на с. Гелеменово.

    Срок за представяне на плана в Общината 150 календарни дни.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 34 34 0 0

       

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>

 

петък 07 февруари 2020 - 13:30:00