Р Е Ш Е Н И Е №15

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№15
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от сектор „разпределително поле” в електромерно табло, извод „Е” от ТП „Квартал 22” до ново електромерно табло за присъединяване на ПИ с идентификатор 55155.52.56, м. „Атчаир” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от сектор „разпределително поле” в електромерно табло, извод „Е” от ТП „Квартал 22” до ново електромерно табло за присъединяване на ПИ с идентификатор 55155.52.56, м. „Атчаир” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
Трасето на електропровода започва от съществуващ трафопост „Квартал 22”, разположен в ПИ с идентификатор 55155.12.92 – НТП напоителен канал, пресича го, навлиза в ПИ с идентификатор 55155.12.91 – НТП селскостопански, горски, ведомствен път. Насочва се на изток, като пак навлиза в напоителния канал и продължава в тази посока до достигането до ново електромерно табло, разположено в ПИ с идентификатор 55155.12.91 за присъединяване на ПИ с идентификатор 55155.52.56, местност „Атчаир” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 31 31 0 0

       
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>

петък 07 февруари 2020 - 13:30:00