Р Е Ш Е Н И Е №16

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№16
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1

ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2020 год.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Към същото е приложен протокола за проведеното публично обсъждане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Пазарджик, като направените предложения са взети в предвид и включени в предложения проект.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост  и чл. 4, ал. 1 и  ал. 3  от  Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:


1. Приема предложеният проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2020 г.
2. При необходимост да бъде извършвана актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2020 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 30 29 0 1

        ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>

петък 07 февруари 2020 - 13:30:00