Р Е Ш Е Н И Е №17

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№17
от 31 януари 2020 година, взето с Протокол №1ОТНОСНО: Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на пасищата за общо и индивидуално ползване, и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища  по реда на чл. 37и, ал.1 във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно.
Общински съвет Пазарджик, като обсъди предложението на Кмета на Общината – Тодор Попов, споделяйки изложените основания на вносителя и след станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 37и, ал. 1 и ал. 3, и чл. 37о, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи,

 

Р Е Ш И:

 1. Приема годишен план за паша за 2020 год. и дава съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и за индивидуално ползване и определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на пасищата.
  2. Определя размера и местоположението на земеделската земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и индивидуално ползване за 2020 год., съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3.
  3. Определя годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища  по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както следва:
  - ІІІ и ІV категория – в размер на 5.00 /пет/ лв;
  - V и по-високи  категории – в размер на 3.00 /три/ лв;
  4. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи  законови действия по предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 32 31 1 0

       

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала>>>

петък 07 февруари 2020 - 13:30:00