Р Е Ш Е Н И Е №18

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№18

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Избор на зам.-председател на Общински съвет – Пазарджик.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Найден Шопов – общински съветник, председател на Представителната група на ГЕРБ и на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,

Р Е Ш И:


Избира двама заместник-председатели на Общински съвет – Пазарджик:

Златко Димитров Митрев;
Малина Георгиева Консулова-Златева.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 38 31 7 0

   

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00