Р Е Ш Е Н И Е №20

   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№20

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2ОТНОСНО: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, мандат 2020-2024 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Златко Митрев – председател Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт,

Р Е Ш И:


Определя следните кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Пазарджик, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив:

1. Антоанета Добрева
2. Антония Тричкова
3. Васил Коцев
4. Валентин Кръстев
5. Ваня Спасова
6. Валери Бензаров
7. Галя Стоенчева
8. Георги Георгиев
9. Георги Шахънов
10. Елена Чифчиева
11. Елена Величкова
12. Елена Атанасова
13. Иванка Зайкова
14. Йорданка Ботева-Христова
15. Катюша Проданова
16. Кристина Николова
17. Лиляна Дончева
18. Мария Пъпанова
19. Снежана Гумнерова
20. Соня Гъркова
21. Стефка Пройкина
22. Стоянка Маркова
23. Трепка Мишева

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 38 38 0 0

         


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00