Р Е Ш Е Н И Е №23

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№23

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2    ОТНОСНО: Одобряване на предложение за изменение на концесионен договор №49 от 28 януари 2005 г. и сключване на допълнително споразумение към договора.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и проекта на допълнително споразумение към договор за възложена концесия №49/28.01.2005 г., с което се предвижда намаляване размера на годишното концесионно възнаграждение на концесионера, като същевременно се предвиждат годишни разходи за осъществяване на текуща поддръжка и ремонт на язовира – обект на концесията, прилежащите му системи и съоръжения, както и за поддържане на екологичните системи, свързани с функционирането и съоръженията на язовира, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 1, в изпълнение на чл. 137, ал. 1, т. 3, чл. 141, ал. 1 и ал. 2 и § 5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на  Закона за концесиите, и като взе предвид посочените по-долу мотиви:
1. Със ЗК е определено, че правомощията на концедент за общинските концесии се изпълняват от кметовете на общини, но за осигуряване на административен контрол и гарантиране защитата на обществения интерес е предвидено съответният общински съвет да одобрява основните актове, свързани с възлагането и изпълнението на общинските концесии – откриването и прекратяването на процедура, както и изменението и прекратяването на концесионни договори;
2. Внесеното предложение за изменение на договора за концесия е законосъобразно и взаимноизгодно и за двете страни по концесионния договор;
3. Концесионерът „ФИШ - 55” ЕООД, ЕИК 203352699, със седалище и адрес на управление: с. Тополи дол, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Трета” №1, представлявано от Петър Лулчев, изпълнява задълженията си като страна по договора за концесия;
4. Предоставени приложения и документи, както следва:
4.1. Заявления от Петър Илиев Лулчев, управител на „ФИШ-55” ЕООД и Концесионер по договор за концесия № 49/28.01.2005 г.:
- вх. № 18-00-857_001/03.06.2019 г.
- вх. № 18-00-1350/20.09.2019 г.
- вх. № 18-00-33/13.01.2020 г.
4.2. Писмо от Община Пазарджик до Концесионера с изх. № 18-00-857_002/11.11.2019 г.;
4.3. проект на Допълнително споразумение,

Общинският съвет – Пазарджик

Р  Е  Ш  И:


І. Одобрява предложението на Кмета на Община Пазарджик да бъде  изменен Договор за концесия №49 от 28 януари 2005 г., ведно с Допълнително споразумение №343/09.03.2015 г. към него, както следва:

В Раздел ІІІ “Права и задължения на КОНЦЕСИОНЕРА”,

чл. 10, ал. 4 да стане:
„Чл. 10. (4) Да извършва необходимата поддръжка и строително-ремонтни дейности на обекта на концесия:
•    Изготвяне и актуализиране на авариен план;
•    Да се организира и поддържа нормалното функциониране на авариен склад с необходимите инструменти и материали, съгласно изискванията на компетентните органи;
•    Да се почиства от растителност и да се възстановява нормалния профил на сухия и мокрия откос на стената;
•    Да се поддържа нормалната кота на преливния ръб;
•    Да се поддържа в добро техническо състояние основния изпускател;
•    Да се поддържа нормалния профил и да се почистват от дървета и храсти стената, канала след крана на основния изпускател, преливния ръб и преливния канал;
•    Да се поддържа проводимостта на отводния канал в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние 500 м. от язовирната стена.
като за целта набира средства за реализация на тези ремонтни дейности на язовира, обслужващите го съоръжения и инфраструктура, в минимален годишен размер 1100 лв. без ДДС, за изразходването на които да предоставя отчет на концедента в срок до три месеца след изтичане на всяка година, считано от датата на влизане в сила на допълнителното споразумение към концесионния договор.  Тези средства могат да се изразходват изцяло през  годината, в която са отчислени или част от тях да се изразходват авансово за реализацията на по-мащабни работи и/или съоръжения, след което да се приспаднат от текущите разходи за техническа експлоатация, поддръжка и ремонт през следващите години;

В Раздел V “Вид и размер на гаранциите и срокове за заплащане на концесионното възнаграждение”:

чл. 17 да стане: „Чл. 17. (1) За предоставените му концесионни права КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА годишно концесионно възнаграждение в размер на 3 000,00 лв. (три хиляди лева) без ДДС.
(2) Върху Годишното концесионно възнаграждение КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи заплащане на данък върху добавената стойност (ДДС);
(3)  Годишното концесионно възнаграждение по чл. 17, ал. 1 от договора се актуализира в тримесечен срок след края на всеки период от 3 години с индекса на потребителските цени, обявяван от Националния статистически институт, отнасящ се за тригодишния период преди падежа на индексация;
(4) Годишното концесионно възнаграждение се актуализира и при промяна на инфлационния индекс над 20% годишно.”

чл. 18 да стане: „Чл. 18. (1) Годишното концесионно възнаграждение по чл. 17, ал. 1 от договора се заплаща от Концесионера на Концедента на две равни вноски през годината, за която е дължимо, в срокове, както следва:
-    до 30.06. – 1/2 от годишното концесионно възнаграждение;
-    до 30.12. – другата ½ от концесионното възнаграждение.
(2) Плащането се извършва по сметка на КОНЦЕДЕНТА в “Общинска  Банка” АД – финансов център гр. Пазарджик, бул. “България” № 23:  
        IBAN: BG 35 SOMB 9130 84 14474344
        BIC код: SOMBBGSF
    код за вид плащане: 44 57 00,
или друга сметка, предоставена от КОНЦЕДЕНТА и за която КОНЦЕСИОНЕРЪТ предварително е уведомен.”

    ІІ. Задължава Кмета на Общината:

1. Да сключи Допълнително споразумение за одобреното с настоящото решение на Общински съвет – Пазарджик, изменение на възложена с Договор № 49 от 28.01.2005 г. и Допълнително споразумение № 343/09.03.2015 г. към него, концесия върху имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000001, по КВС на землището на с. Тополи дол, Община Пазарджик, местност “Динкина гора”, с начин на трайно ползване “язовир”, с площ 106,696 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/30.10.2001 г., в едномесечен срок от влизане в сила на настоящото решение.

2. В 30-дневен срок от сключването на Допълнителното споразумение да публикува в Националния концесионен регистър обявление за изменение на възложена концесия с минимално съдържание, съобразно регламентираното в Закона за концесиите.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 35 0 1

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00