Р Е Ш Е Н И Е №24

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№24

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема – градски и междуселищни автобусни линии.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик за промени в общинската транспортна схема – градски и междуселищни автобусни линии, споделяйки мотивите на вносителя, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 25 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.), и след станалите разисквания

Р Е Ш И:


Приема предложение за промени в общинската транспортна схема – градски и междуселищни автобусни линии, направено от г-н Тодор Попов – съгласно Приложения № 1и № 2 към решението.   

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 25 7 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1     ПРИЛОЖЕНИЕ 2ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00