Р Е Ш Е Н И Е №25

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№25

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Промяна на общинския  жилищен фонд по брой и групи за 2020 г.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 42, ал.1 и 2 от ЗОС, чл. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, приета с Решение № 49 от 31 март 2005 г., взето с Протокол №5 на Общински съвет – Пазарджик, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Променя разпределението на общинския жилищен фонд по видове и брой общински жилища за 2020 г., както следва:

1. Жилищен фонд „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди” да се промени,  като:
а) два  броя жилища се прехвърлят към жилищен фонд „Ведомствен“, както следва:
- ул. „Никола Фурнаджиев“ № 3, вх.В, ап.14,ет. 5;
- ул. „Свобода“ № 1, ап. 16, ет. 4.

2. Жилищен фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ да се промени, като:
a) един брой жилище се прехвърли към жилищен фонд „Резервен“, а именно:
- ул. „Рила“ №16, ап.24, ет.7.

3. Жилищен фонд „Резервен“ да се промени, като:
 а) един  брой  жилище се прехвърли към  фонд  „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“, което е:
- ул. „Д. Греков” №8, ап.50, ет.7.

4.  За периода 01.01.2019 г. –  31.12.2019 г. е извършена продажба на 35 (тридесет и пет) апартамента, съгласно Приложение № 1. 

5.  За периода 01.01.2020 г. – 31.01.2020 г. е извършена продажба на 27 (двадесет и седем) апартамента, съгласно Приложение № 2. 

6. С решение №10 от 31.01.2019 г., взето с Протокол №1, Общински съвет – Пазарджик е приел общ брой на общинските апартаменти, включително по фондове (Приложение №3). 

Въз основа на изложеното в т. 1-6, Общинският жилищен фонд да бъде определен за 2020 г. (към 31.01.2020 г.), както следва:


7. Общ брой на общинските жилища – 539 бр., описани подробно в Приложение №4, като от тях:
7.1. Брой на общинските апартаменти – 506 бр., като от тях по фондове:
7.1.1. В жилищен фонд „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди” – 308 бр.;
7.1.2. В жилищен фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ – 166 бр.;
7.1.3. В жилищен фонд  „Ведомствени” – 8 бр.;
7.1.4. В жилищен фонд  „Резервни” – 22 бр.;
7.1.5. „Наблюдавано жилище” – 2 бр.
7.2. Брой на общинските къщи – 33 бр.

Приложения – 4 броя: Приложения №1, №2, №3 и №4.
 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 33 24 4 5

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00