П Р О Т О К О Л №5 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 19 май 2023 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

П Р О Т О К О Л  №5

 от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 19 май 2023 г. от 11.30 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов, Иван Димитров.

  1. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Гинче Караминова, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Чавдар Чавдаров, Велина Георгиева-Петкова.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

  1. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

 

Отсъстваха общинските съветници Румен Димитров, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Евтим Янев, Борис Димитров, Благо Солов, Лилия Георгиева, Лазар Попов, Руди Синапов, Атанас Шопов, Ангел Минков, Васил Янков, Кирил Андонов, Стоян Траянов, Йордана Темнилова.

 

Председателят откри тържествената сесия на Общинския съвет, посветена на Празника на града – 21 май. Сесията протече при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приветствия по случай 21 май – Празник на Пазарджик.

2. Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и Общината”, „Почетен знак на Община Пазарджик” и „Грамота на Община Пазарджик”.
Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на Временната комисия.

Приветствия поднесоха кметът на общината г-н Тодор Попов, областният управител г-н Трендафил Величков, председателят на представителната група Новото време г-н Тодор Тодоров, представители на представителните групи на ГЕРБ и БСП за България – г-жа Гинче Караминова и г-жа Велина Петкова.

 

По втора точка: Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и Общината”,  „Почетен знак на Община Пазарджик” и „Грамота на Община Пазарджик”, докладва г-н Хари Харалампиев – председател на Временната комисия. Материалът е разгледан от всички постоянни комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №124/ се прие с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Кметът на общината награди номинираните.

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

Оригинал на документа doc

петък 26 май 2023 - 08:50:22