Р Е Ш Е Н И Е №26

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№26

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО:  Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Oбщина Пазарджик.

    
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик, споделяйки изложените в същото аргументи и след станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл. 196, ал. 3 от ЗПУО и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И:


Приема предложения от Кмета на Община Пазарджик  Тодор Попов, Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Пазарджик, съгласно приложението към решението.

   

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 33 33 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00