Р Е Ш Е Н И Е №27

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№27

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2


   
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за профилактика на незаразните заболявания и здравно образование на децата и учениците от Община Пазарджик.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, че е необходимо да бъде приета Общинска програма за профилактика на незаразните заболявания и здравно образование на децата и учениците от Община Пазарджик на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Приема Общинска програма за профилактика на незаразните заболявания и здравно образование на децата и учениците от Община Пазарджик, съгласно приложението към решението.
 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 33 33 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00