Р Е Ш Е Н И Е №29

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№29

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2


   
ОТНОСНО: Продължение на съществуваща улица „Патриарх Евтимий”,  улица с о.т. 33-7-5  по действащия план на село Огняново, община Пазарджик.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:


Дава име на новообразуваната улица в с. Огняново, община Пазарджик, с о.т. 5-6-230-214, като продължение на улица с о.т. 33-7-5 – улица „Патриарх Евтимий”.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 31 31 0 0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00