П Р О Т О К О Л №4 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 27 април 2023 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

П Р О Т О К О Л  №4

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 27 април 2023 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов, Иван Димитров.

  1. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

V.От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

VІ.От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов, Ангел Минков.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Кирил Андонов.

Х. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Йордана Темнилова.

 

С едноминутно мълчание беше почетена паметта на Иван Йорданов.

Клетва като общински съветник положи Иван Димитров от МК „Новото време”. Той зае място №12 в Пленарна зала.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. Имаше три предложения за извънредни точки: 36. Корекция на фактическа грешка в Решение на Общински съвет № 76/24.03.2023 год., взето  с Протокол №3; 37. Проект за изменение на действащия ОУП на Община Пазарджик относно имот идентификатор 55155.54.17 по КККР на град Пазарджик; 38. Попълване състава на ПК „Законност” и ПК ЗПКОНПИ.

 

Прие се да бъдат включени в дневния ред с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

Г-жа Лиляна Мърхова предложи вносителят по точка 2 от дневния ред Антони Върбев да оттегли предложението си. Не се прие – гласували за – 6, против – 13, въздържали се – 9.

Г-н Благо Солов изрази мнение, че заседанието трябва да се води от един от заместник-председателите на Общинския съвет, тъй като в прокуратурата се извършва проверка относно издаване на документ с невярно съдържание от председателя. 

Други предложения по дневния ред нямаше. С 29 гласа – за, против – 3, въздържали се – 4, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик

2. Ново обсъждане на Решение №58/24.03.2023 г. относно одобряване на доклад за получена оферта за изпълнение на дейностите, свързани с „Проектиране, строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за изграждане на една централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични преобразуватели, разположена в ПИ с идентификатор 55155.508.471, съставляващ УПИ I – Соларен парк, кв. 5 по плана на град Пазарджик“ и сключване на договор във връзка с представената оферта.
Докладва г-н Антони Върбев – Управител на „Пазарджик Солар Сити” ЕООД.

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2022 г. и анализ за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на движима вещ – павилион, находящ се в ПИ с идентификатор 55155.508.7 по КККР на гр. Пазарджик за нуждите на проект „Обществена, зелена площ „Градините на света”, част от Парк-остров „Свобода”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за стопанисване и управление на воден обект „рибарник”, находящ се в землището на с. Мокрище, местност Черни могили, общ. Пазарджик”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия „Строителство, експлоатация и поддържане на язовир, представляващ поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 72713.1.26, находящ се в землището на с. Тополи дол, общ. Пазарджик, местност „Динкина гора”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2023 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция ОК

8. Приемане на анализ и предложение за планиране на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, разгледани и одобрени от Областна комисия на основание чл. 40 от Наредба за планирането на социалните услуги.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

9. Приемане на план за реформиране на домовете за стари хора /резидентна грижа/ в община Пазарджик.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

10. Създаване на социална услуга „Център за работа с деца на улицата” с адрес: гр. Пазарджик, кв. Изток, ул. „Преспа” №75, като делегирана от държавата дейност.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

11. Вземане на решение за финансиране социална услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения”, предоставяна от фондация „Хефест”.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

12. Обезпечение на авансово плащане на Община Пазарджик по проект „Център за социално включване и развитие” - ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 чрез запис на заповед с дата на падеж 28.02.2024 г.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”
13. Обявяване на имот с идентификатор 44879.501.208 по КККР на с. Ляхово, община Пазарджик – публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Обявяване на имоти по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик – публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
15. Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, относно разделяне на ПИ с идентификатор 77061.163.9 по КККР на с. Хаджиево и промяна начина на трайно ползване.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Гелеменово, Драгор, Хаджиево и Сбор.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 14619.401.324 по КККР на с. Гелеменово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Даване съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.12.108 по КККР на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк на града.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Упълномощаване Кмета на община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до УПИ ІV-494, За автосервиз и шоурум, местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.10.3.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

21. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 23457.5.69, за който са обособени УПИ с предназначение „За жилищно строителство, търговия и услуги” в местност Татар Екин, землище с. Драгор и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 23457.5.505.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

22. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 32010.33.132, съставляващ УПИ І-90, местност Бръждовица, землище с. Ивайло и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 32010.33.103.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

23. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 55556.213.8 в местност Черниче по КККР на земеделската територия на с. Паталеница.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

24. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 81089.5.6 в местност Бозалъка по КККР на земеделската територия на село Черногорово.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

25. Изработване на ПУП-изменение на ПР относно УПИ Х-Общ. и ХІ-Общ. в кв. 46 и улици с о.т. 87-83 и о.т. 83-91 по плана на с. Сарая.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

26. Одобряване на проект на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа и изменение към действащия ПУП, обхващащ територията на гр. Пазарджик, одобрен с Решение №230/25.11.2013 г. на ОбС – Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

27. Одобряване на проект на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна подземна канална електронна съобщителна мрежа и изменение към действащия ПУП, обхващащ територията на гр. Пазарджик, одобрен с Решение №202/25.09.2013 г. на ОбС – Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

28. ПУП-ПРЗ в обхват на имот с идентификатор 00571.2.2 в местност САКАРДЖА по КККР на землището на село Априлци.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

29. ПУП-ПРЗ в обхвата на имот с идентификатор 00571.5.1 в местност САКАРДЖА по КККР на землището на село Априлци.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

30. ПУП-ПРЗ в обхват имоти с идентификатори 65468.166.23, 65468.47.1, 65468.47.2, 65468.47.3, 65468.47.4, 65468.47.5, 65468.47.6, 65468.47.7, 65468.47.8, 65468.47.9, 65468.47.10, 65468.47.11, 65468.47.12, 65468.47.14, 65468.47.15, 65468.47.16, 65468.47.17, 65468.47.18, 65468.47.19, 65468.47.20, 65468.47.21, 65468.47.22, 65468.47.24, 65468.47.25, 65468.47.26 и 65468.47.27 по КККР на землището на село Априлци
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

31. ПУП-ПРЗ в обхват имоти с идентификатори 00571.8.1, 00571.8.2, 00571.8.3, 00571.8.4, 00571.8.5, 00571.9.1, 00571.10.2, 00571.10.3, 00571.10.4, 00571.10.5, 00571.10.6, 00571.10.7, 00571.10.8, 00571.10.9, 00571.10.10, 00571.10.11, 00571.10.12, 00571.10.13, 00571.12.1, 00571.12.2, 00571.16.1, 00571.16.2 и 00571.16.8 по КККР на землището на село Априлци.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

32. Проект за изменение на действащия ОУП на Община Пазарджик относно идентификатор 81089.5.6 в земеделската територия на землището на село Черногорово, с молба за обсъждане на предстоящото заседание на Общинския съвет.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

33. ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 55155.15.188, местност Тузлите по КК на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

34. ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.5.31, местност Бечовица по КК на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

35. Обобщен доклад по годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2022 г. в община Пазарджик.

36. Корекция на фактическа грешка в Решение на Общински съвет № 76/24.03.2023 год., взето с Протокол №3.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

37. Проект за изменение на действащия ОУП на Община Пазарджик относно имот идентификатор 55155.54.17 по КККР на град Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

38. Попълване състава на ПК „Законност” и ПК ЗПКОНПИ.
Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на Общинския съвет

39. Питания.

По първа точка: Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев, г-н Димитър Петков. Изказване направи г-н Благо Солов. Постоянна комисия „Законност” имаше предложение: да се намалят еко коефициентите в чл. 42, ал. 1 от Наредбата, а именно: евро 4 – от 0,9 на 0,7; евро 5 – от 0,8 на 0,6; евро 6 – от 0,6 на 0,4. Г-н Евтим Янев, като инициатор на предложението, направи изказване и още едно предложение – да не се намалява данък недвижими имоти. Не се прие – гласували за – 6, против – 14, въздържали се – 10. Предложението за намаляване на еко коефициентите също не се прие – гласували за – 15, против – 11, въздържали се – 11.

Решението по първа точка /Решение №87/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка:  Одобряване на доклад за получена оферта за изпълнение на дейностите, свързани с „Проектиране, строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за изграждане на една централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични преобразуватели, разположена в ПИ с идентификатор 55155.508.471, съставляващ УПИ I – Соларен парк, кв. 5 по плана на град Пазарджик“ и сключване на договор във връзка с представената оферта, докладва г-н Антони Върбев – Управител на „Пазарджик Солар Сити” ЕООД. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни, с изключение на становището на ПК „Законност”, което е отрицателно. Пояснение по материала направи г-н Попов. Въпроси зададе г-жа Лиляна Мърхова. Изказвания направиха г-жа Лиляна Мърхова и г-н Благо Солов. Г-н Арлин Антонов направи изказване и предложи да се прекратят разискванията и да се премине към гласуване. Прие се с 24 гласа – за, против – 8, въздържали се – 0.

Решението по втора точка /Решение №88/ се прие с 27 гласа – за, против – 9, въздържали се – 2.

Отрицателен вот обясниха г-н Евтим Янев и г-н Благо Солов.

 

По трета точка: Приемане на Годишния финансов отчет за 2022 г. и анализ за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик”, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №89/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четвърта точка: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на движима вещ – павилион, находящ се в ПИ с идентификатор 55155.508.7 по КККР на гр. Пазарджик за нуждите на проект „Обществена, зелена площ „Градините на света”, част от Парк-остров „Свобода”, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Пояснение направи г-н Тодор Попов. Въпроси зададе г-н Евтим Янев.

Решението по четвърта точка /Решение №90/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 7.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По пета точка: Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за стопанисване и управление на воден обект „рибарник”, находящ се в землището на с. Мокрище, местност Черни могили, общ. Пазарджик”, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №91/  се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шеста точка: Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия „Строителство, експлоатация и поддържане на язовир, представляващ поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 72713.1.26, находящ се в землището на с. Тополи дол, общ. Пазарджик, местност „Динкина гора”, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №92/ се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2023 г., докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция ОК.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-жа Бойка Маринска и г-н Чавдар Чавдаров. Изказване направи г-жа Таня Димитрова.

Решението по седма точка /Решение №93/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.

 

По осма точка: Приемане на анализ и предложение за планиране на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, разгледани и одобрени от Областна комисия на основание чл. 40 от Наредба за планирането на социалните услуги, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по осма точка /Решение №94/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По девета точка: Приемане на план за реформиране на домовете за стари хора /резидентна грижа/ в община Пазарджик, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №95/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По десета точка:  Създаване на социална услуга „Център за работа с деца на улицата” с адрес: гр. Пазарджик, кв. Изток, ул. „Преспа” №75, като делегирана от държавата дейност, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №96/ се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По единадесета точка: Вземане на решение за финансиране социална услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения”, предоставяна от фондация „Хефест”, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказване направи г-жа Пенка Кацарска – председател на Фондация „Хефест”.

Решението по единадесета точка /Решение №97/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По дванадесета точка: Обезпечение на авансово плащане на Община Пазарджик по проект „Център за социално включване и развитие” - ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 чрез запис на заповед с дата на падеж 28.02.2024 г., докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №98/ се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тринадесета точка: Обявяване на имот с идентификатор 44879.501.208 по КККР на с. Ляхово, община Пазарджик – публична общинска собственост, за частна общинска собственост, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №99/ се прие с 31 гласа – за, против – 4, въздържали се – 4.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиринадесета точка: Обявяване на имоти по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик – публична общинска собственост, за частна общинска собственост, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни, с изключение на становището на ПК „Законност”, което е отрицателно. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №100/ се прие с 31 гласа – за, против – 2, въздържали се – 5.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По петнадесета точка: Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, относно разделяне на ПИ с идентификатор 77061.163.9 по КККР на с. Хаджиево и промяна начина на трайно ползване, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №101/ се прие с 29 гласа – за, против – 3, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Гелеменово, Драгор, Хаджиево и Сбор, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №102/ се прие с 29 гласа – за, против – 5, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седемнадесета точка:  Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 14619.401.324 по КККР на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №103/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 5.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осемнадесета точка:  Даване съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.12.108 по КККР на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк на града, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №104/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По деветнадесета точка:  Упълномощаване Кмета на община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №105/ се прие с 28 гласа – за, против – 3, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесета точка:  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до УПИ ІV-494, За автосервиз и шоурум, местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.10.3, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №106/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и първа точка:  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 23457.5.69, за който са обособени УПИ с предназначение „За жилищно строителство, търговия и услуги” в местност Татар Екин, землище с. Драгор и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 23457.5.505, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №107/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и втора точка:  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 32010.33.132, съставляващ УПИ І-90, местност Бръждовица, землище с. Ивайло и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 32010.33.103, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №108/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и трета точка:  Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 55556.213.8 в местност Черниче по КККР на земеделската територия на с. Паталеница, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №109/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и четвърта точка:  Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 81089.5.6 в местност Бозалъка по КККР на земеделската територия на село Черногорово, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №110/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и пета точка:  Изработване на ПУП-изменение на ПР относно УПИ Х-Общ. и ХІ-Общ. в кв. 46 и улици с о.т. 87-83 и о.т. 83-91 по плана на с. Сарая, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №111/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и шеста точка:  Одобряване на проект на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа и изменение към действащия ПУП, обхващащ територията на гр. Пазарджик, одобрен с Решение №230/25.11.2013 г. на ОбС – Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №112/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и седма точка:  Одобряване на проект на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна подземна канална електронна съобщителна мрежа и изменение към действащия ПУП, обхващащ територията на гр. Пазарджик, одобрен с Решение №202/25.09.2013 г. на ОбС – Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №113/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и осма точка:  ПУП-ПРЗ в обхват на имот с идентификатор 00571.2.2 в местност САКАРДЖА по КККР на землището на село Априлци, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №114/ се прие с 31 гласа – за, против – 2, въздържали се – 3.

 

По двадесет и девета точка:  ПУП-ПРЗ в обхвата на имот с идентификатор 00571.5.1 в местност САКАРДЖА по КККР на землището на село Априлци, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №115/ се прие с 31 гласа – за, против – 1, въздържали се – 3.

 

По тридесета точка:  ПУП-ПРЗ в обхват имоти с идентификатори 65468.166.23, 65468.47.1, 65468.47.2, 65468.47.3, 65468.47.4, 65468.47.5, 65468.47.6, 65468.47.7, 65468.47.8, 65468.47.9, 65468.47.10, 65468.47.11, 65468.47.12, 65468.47.14, 65468.47.15, 65468.47.16, 65468.47.17, 65468.47.18, 65468.47.19, 65468.47.20, 65468.47.21, 65468.47.22, 65468.47.24, 65468.47.25, 65468.47.26 и 65468.47.27  по КККР на землището на село Априлци, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. Арх. Стефанов съобщи, че имотите са в землището на с. Сбор. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесета точка /Решение №116/ се прие с 31 гласа – за, против – 1, въздържали се – 2.

 

По тридесет и първа точка:  ПУП-ПРЗ в обхват имоти с идентификатори 00571.8.1, 00571.8.2, 00571.8.3, 00571.8.4, 00571.8.5, 00571.9.1, 00571.10.2, 00571.10.3, 00571.10.4, 00571.10.5, 00571.10.6, 00571.10.7, 00571.10.8, 00571.10.9, 00571.10.10, 00571.10.11, 00571.10.12, 00571.10.13, 00571.12.1, 00571.12.2, 00571.16.1, 00571.16.2 и 00571.16.8 по КККР на землището на село Априлци, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и първа точка /Решение №117/ се прие с 28 гласа – за, против – 2, въздържали се – 3.

 

По тридесет и втора точка:  Проект за изменение на действащия ОУП на Община Пазарджик относно идентификатор 81089.5.6 в земеделската територия на землището на село Черногорово, с молба за  обсъждане на предстоящото заседание на Общинския съвет, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и втора точка /Решение №118/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и трета точка:  ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 55155.15.188, местност Тузлите по КК на гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и трета точка /Решение №119/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

 

По тридесет и четвърта точка:  ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.5.31, местност Бечовица по КК на гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и четвърта точка /Решение №120/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

Тридесет и пета точка: Обобщен доклад по годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2022 г. в община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше. Точката е сведение.

 

По тридесет и шеста точка:  Корекция на фактическа грешка в Решение на Общински съвет № 76/24.03.2023 год., взето  с Протокол №3, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и шеста точка /Решение №121/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и седма точка:  Проект за изменение на действащия ОУП на Община Пазарджик относно имот идентификатор 55155.54.17 по КККР на град Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината.

Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и седма точка /Решение №122/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и осма точка:  Попълване състава на ПК „Законност” и ПК ЗПКОНПИ, докладва г-н Хари Харалампиев – председател на Общинския съвет. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и осма точка /Решение №123/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

  

По тридесет и девета точка питания нямаше. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

  

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 Оригинал на документа в doc формат

 

 

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

четвъртък 04 май 2023 - 12:51:17