Проект на дневен ред за редовна сесия на 27 април 2023 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 27 април 2023 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик

ПРИЛОЖЕНИЯ в zip формат

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 в doc формат

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 в doc формат

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 в doc формат

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 в pdf формат

2. Ново обсъждане на Решение №58/24.03.2023 г. относно одобряване на доклад за получена оферта за изпълнение на дейностите, свързани с „Проектиране, строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за изграждане на една централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични преобразуватели, разположена в ПИ с идентификатор 55155.508.471, съставляващ УПИ I – Соларен парк, кв. 5 по плана на град Пазарджик“ и сключване на договор във връзка с представената оферта.
Докладва г-н Антони Върбев – Управител на „Пазарджик Солар Сити” ЕООД.

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2022 г. и анализ за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на движима вещ – павилион, находящ се в ПИ с идентификатор 55155.508.7 по КККР на гр. Пазарджик за нуждите на проект „Обществена, зелена площ „Градините на света”, част от Парк-остров „Свобода”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за стопанисване и управление на воден обект „рибарник”, находящ се в землището на с. Мокрище, местност Черни могили, общ. Пазарджик”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия „Строителство, експлоатация и поддържане на язовир, представляващ поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 72713.1.26, находящ се в землището на с. Тополи дол, общ. Пазарджик, местност „Динкина гора”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2023 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция ОК

8. Приемане на анализ и предложение за планиране на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, разгледани и одобрени от Областна комисия на основание чл. 40 от Наредба за планирането на социалните услуги.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

9. Приемане на план за реформиране на домовете за стари хора /резидентна грижа/ в община Пазарджик.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

ПРИЛОЖЕНИЕ

10. Създаване на социална услуга „Център за работа с деца на улицата” с адрес: гр. Пазарджик, кв. Изток, ул. „Преспа” №75, като делегирана от държавата дейност.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

11. Вземане на решение за финансиране социална услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения”, предоставяна от фондация „Хефест”.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

12. Обезпечение на авансово плащане на Община Пазарджик по проект „Център за социално включване и развитие” - ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 чрез запис на заповед с дата на падеж 28.02.2024 г.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”
13. Обявяване на имот с идентификатор 44879.501.208 по КККР на с. Ляхово, община Пазарджик – публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Обявяване на имоти по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик – публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, относно разделяне на ПИ с идентификатор 77061.163.9 по КККР на с. Хаджиево и промяна начина на трайно ползване.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Гелеменово, Драгор, Хаджиево и Сбор.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 14619.401.324 по КККР на с. Гелеменово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Даване съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.12.108 по КККР на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк на града.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Упълномощаване Кмета на община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

ПРИЛОЖЕНИЕ

20. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до УПИ ІV-494, За автосервиз и шоурум, местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.10.3.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

21. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 23457.5.69, за който са обособени УПИ с предназначение „За жилищно строителство, търговия и услуги” в местност Татар Екин, землище с. Драгор и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 23457.5.505.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

22. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 32010.33.132, съставляващ УПИ І-90, местност Бръждовица, землище с. Ивайло и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 32010.33.103.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

23. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 55556.213.8 в местност Черниче по КККР на земеделската територия на с. Паталеница.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

24. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 81089.5.6 в местност Бозалъка по КККР на земеделската територия на село Черногорово.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

25. Изработване на ПУП-изменение на ПР относно УПИ Х-Общ. и ХІ-Общ. в кв. 46 и улици с о.т. 87-83 и о.т. 83-91 по плана на с. Сарая.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

26. Одобряване на проект на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа и изменение към действащия ПУП, обхващащ територията на гр. Пазарджик, одобрен с Решение №230/25.11.2013 г. на ОбС – Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

27. Одобряване на проект на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна подземна канална електронна съобщителна мрежа и изменение към действащия ПУП, обхващащ територията на гр. Пазарджик, одобрен с Решение №202/25.09.2013 г. на ОбС – Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

28. ПУП-ПРЗ в обхват на имот с идентификатор 00571.2.2 в местност САКАРДЖА по КККР на землището на село Априлци.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

29. ПУП-ПРЗ в обхвата на имот с идентификатор 00571.5.1 в местност САКАРДЖА по КККР на землището на село Априлци.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

30. ПУП-ПРЗ в обхват имоти с идентификатори 65468.166.23, 65468.47.1, 65468.47.2, 65468.47.3, 65468.47.4, 65468.47.5, 65468.47.6, 65468.47.7, 65468.47.8, 65468.47.9, 65468.47.10, 65468.47.11, 65468.47.12, 65468.47.14, 65468.47.15, 65468.47.16, 65468.47.17, 65468.47.18, 65468.47.19, 65468.47.20, 65468.47.21, 65468.47.22, 65468.47.24, 65468.47.25, 65468.47.26 и 65468.47.27 по КККР на землището на село Априлци
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

31. ПУП-ПРЗ в обхват имоти с идентификатори 00571.8.1, 00571.8.2, 00571.8.3, 00571.8.4, 00571.8.5, 00571.9.1, 00571.10.2, 00571.10.3, 00571.10.4, 00571.10.5, 00571.10.6, 00571.10.7, 00571.10.8, 00571.10.9, 00571.10.10, 00571.10.11, 00571.10.12, 00571.10.13, 00571.12.1, 00571.12.2, 00571.16.1, 00571.16.2 и 00571.16.8 по КККР на землището на село Априлци.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

32. Проект за изменение на действащия ОУП на Община Пазарджик относно идентификатор 81089.5.6 в земеделската територия на землището на село Черногорово, с молба за обсъждане на предстоящото заседание на Общинския съвет.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

33. ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 55155.15.188, местност Тузлите по КК на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

34. ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.5.31, местност Бечовица по КК на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

35. Обобщен доклад по годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2022 г. в община Пазарджик.

36. Питания.

ИЗВЪНРЕДНИ ТОЧКИ:

36. Корекция на фактическа грешка в Решение на Общински съвет № 76/24.03.2023 год., взето с Протокол №3.

37. Проект за изменение на действащия ОУП на Община Пазарджик относно имот идентификатор 55155.54.17 по КККР на град Пазарджик.

38. Промяна в състава на постоянна комисия „Законност” и постоянната комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

събота 22 април 2023 - 10:20:17