Проект на дневен ред за редовна сесия на 24 март 2023 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 24 март 2023 г. (петък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1.Промяна в състава на постоянни комисии „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации” и „Жалби, сигнали и предложения на граждани”.

Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на Общинския съвет

 

2.Отдаване под наем за срок от 5 години на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение на писателите – Пазарджик” гр. Пазарджик, на част от имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” №43.

Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

 

3.Отдаване под наем за срок от 5 години на Сдружение с нестопанска цел „Дружество на писателите” гр. Пазарджик, на част от имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” №43.

Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

 

4.Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в извънредно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

5.Приемане на проект на актуализиран план за действие за общинските концесии за периода 2021-2027 година.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

6.Одобряване на проект на допълнително споразумение  към  Договор за концесия №143/15.02.2023 г. за възлагане на „Концесия за строителство и предоставяне на услуга платено паркиране на превозни средства в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050 и начин на трайно ползване: „паркинг”, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Цар Калоян”.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

7.Одобряване на решение на Кмета на Община Пазарджик за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за „Предоставяне и управление на услуги в сферата на рибарството и аквакултурите, в обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63032.446.2, с начин на трайно ползване: водоем, с площ 6 074 кв. м., находящ се в землището на с. Росен, местност Долни ливади.

Документация; Обявление; Обосновка; Проект на решение

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

8.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

9.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище и с. Юнаците, общ. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

10.Продажба на общински жилища на настанени в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

11.Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.2169 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

12.Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” чрез публично оповестен конкурс.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

13.Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Мало Конаре, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за за търговия с пакетирани хранителни стоки.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

14.Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имот, държавна собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №22, ведно с построената в него сграда.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

  

15.Проект за ПУП-ПРЗ относно УПИ VII-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели), (идентичен с имот с идентификатор 65468.121.11) и за смяна на предназначението на имоти с идентификатори 65468.103.15, 65468.121.1, 65468.121.2, 65468.121.3, 65468.121.4, 65468.121.5, 65468.121.6, 65468.121.7, 65468.122.23, 65468.123.10 и 65468.123.9, местност ГРАДИНАТА и имоти с идентификатори 65468.124.1, 65468.124.2 и 65468.124.3 местност ИЛАФТАРЛА по КККР на землището на село Сбор.ПРИЛОЖЕНИЕ;

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

16.Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за имоти в землището на село Сбор, които ще се включат в УПИ XXI и XXII с отреждане „За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели)“.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

17.Изработване на проект за ПУП-ПРЗ ПУП-ПРЗ за имоти в землището на село Сбор, които ще се включат в нови УПИ XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, всички с отреждане „За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели)“.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

18.Изработване на проект на ПУП-ПРЗ ПУП-ПРЗ за имоти в землището на село Сбор, които ще се включат в УПИ XX-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели).

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

19.Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за имоти в землището на село Сбор, които ще се включат в УПИ XXIII и XXIV с отреждане „За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели)“.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

20.Проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ III-270, За търговия и услуги и УПИ IV-270, За търговия и услуги в кв. 7 и улица с о.т. 6468-6469-6470-6471-6472-6473-6474 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

21.Изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик за поземлен имот с идентификатор 55155.8.257 по КККР, с НТП: Друг вид нива, в местност Зайкови мандри, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

22.Проект за изменение на действащия Общ устройствен план на Община Пазарджик относно имоти в землищата на селата Априлци, Сбор, Черногорово, Гелеменово, Огняново, Хаджиево и Величково.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

23.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65468.138.24 в местност Възстановими граници по кадастралната карта на с. Сбор, община Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

24.Изработване на проект ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 44879.124.8, с НТП: Нива в местност До селото по КККР на неурбанизираната територия на с. Ляхово, общ. Пазарджик, с оглед включване на имота в строителните граници на населеното място.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

25.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 46749.137.32, в местност Кабурски кладенец по КККР на землище с. Мало Конаре.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

26. Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път до ФЕЦ в ПИ 65437.91.142, (УПИ – За търговия и услуги) в местност Мерата, землище на с. Сарая, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на ПИ 65437.91.112 /НТП-За селскостопански, горски, ведомствен път/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

27. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път от ул. „Драва” /ПИ 55155.27.179/ до ПИ 55155.54.16, за който има проектни УПИ в местност Татар Мезар по КККР землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

28. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в ПИ с идентификатор65.4, местност Герметата по КККР землище с. Братаница, общ. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

29.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод от табло НН на БКТП „Боби” в ПИ 15271.118.10 до ново електромерно табло, монтирано пред УПИ III-16, За търговия и услуги /ПИ 15271.79.16/, местност Звъневица по КККР землище с. Говедаре, общ. Пазарджик.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

30.Отчет за управлението и разпореждането с общинската собственост за 2022 година.

 

31.Отчет за работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2022 г. и План-програма за работата на комисията през 2023 година.

 

32.Информация относно изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на община Пазарджик и на Програма за качеството на атмосферния въздух 2021-2027 година.

 

33.Питания.

 

 Извънредна точка: Одобряване на доклад за получена оферта за изпълнение на дейностите, свързани с „Проектиране, строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за изграждане на една централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични преобразуватели, разположена в ПИ с идентификатор 55155.508.471, съставляващ УПИ I – Соларен парк, кв.5 по плана на град Пазарджик“ и сключване на договор във връзка с представената оферта.

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

петък 17 март 2023 - 13:47:09