Р Е Ш Е Н И Е №35

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№35

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2

   

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващи ПИ с идентификатор 32010.33.25, м. „Бръждовица”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-440/04.02.2020 г. от Костадин Динчев, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващи ПИ с идентификатор 32010.33.25, м. „Бръждовица”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик, преминаващи през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасета на подземен електропровод и водопровод. Трасето на електопровода  започва от съществуващо електромерно табло, намиращо се на южната граница на ПИ с идентификатор 32010.33.91, насочва се на изток през ПИ с идентификатор 32010.33.94 – НТП за местен път, след което променя посоката си на север като се установява в ПИ с идентификатор 32010.33.98 – НТП полски път и продължава по него, след което чупи на изток до достигането на ПИ с идентификатор 32010.33.25, който следва да бъде захранен.
Проектното трасе на водопровода започва от съществуващ магистрален водопровод, преминаващ през ПИ с идентификатор 32010.33.98 – НТП полски път, установява се в полския път в посока юг, като след около 272м променя посоката си на изток до достигането на ПИ с идентификатор 32010.33.25, който следва да бъде захранен.
Дължината на подземния електропровод е около 308 м – общинска собственост, а на водопровода около 273 м – общинска собственост.

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0

 


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00