Р Е Ш Е Н И Е №36

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№36

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2
   


ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътен достъп от път I-8 (Пазарджик-Пловдив) до ПИ с идентификатори 46749.138.99, 46749.138.106 и 46749.138.5, м. „Капаница” по КККР на землище Мало Конаре, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.138.110 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатори 46749.138.99, 46749.138.106 и 46749.138.5, м. „Капаница” по КККР на землище Мало Конаре, общ. Пазарджик.
Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Пазарджик по повод подадено заявление вх. №УТ-3656/09.12.2019 г. от Деян Киров и „Екосис” ЕООД на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:


І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на пътен достъп от път I-8 (Пазарджик-Пловдив) до ПИ с идентификатори 46749.138.99, 46749.138.106 и 46749.138.5, м. „Капаница” по КККР на землище Мало Конаре, общ. Пазарджик, съгласно предложението в приложената скица.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на пътен достъп от път I-8 (Пазарджик-Пловдив) до ПИ с идентификатори 46749.138.99, 46749.138.106 и 46749.138.5, м. „Капаница” по КККР на землище Мало Конаре, общ. Пазарджик, съгласно предложението в приложената скица и заданието по чл.125 от ЗУТ.
Дължината на трасето за пътен достъп е около 140 м – общинска собственост, а засегнатата площ от ПИ с идентификатор е около 1.305 дка  – общинска публична собственост.

ІV. Изразява предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.138.110 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатори 46749.138.99, 46749.138.106 и 46749.138.5, м. „Капаница” по КККР на землище Мало Конаре, общ. Пазарджик за сметка и отговорност на възложителя, като същевременно се запази публичният характер на пътя и собствеността му.

V. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 32 32 0 0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00