П Р О Т О К О Л №2 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 23 февруари 2023 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №2

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 23 февруари 2023 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

II. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

V. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Димитър Петков.

VI. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Кирил Андонов.

Х. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Йордана Темнилова.

 

Отсъстваше Бойка Маринска.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. С едноминутно мълчание беше почетена паметта на общинския съветник Илия Джамбазов.

Имаше едно предложение за извънредна точка: Предоставяне на финансова помощ на пострадалите от земетресението в Турция. Прие се да бъде включена в дневния ред, с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

Други предложения по дневния ред нямаше. С 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Приемане и утвърждаване на поименен списък на разходите за инвестиции през 2023 година.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС.

2. Приемане на инвестиции в активи, публична общинска собственост, извършени от оператора по ВиК през 2022 г., като част от задължителното /минимално/ ниво, приети при сключване на договор с АВиК на обособената територия.
Докладва: г-н Петър Петров – зам.-Кмет на Община Пазарджик, съдокладчик инж. Илиана Пашова, гл. специалист в дирекция СТОС.

3. Свикване на извънредно, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, за изразяване на становище и съгласуване на коригиран „Бизнес План 2022-2026“ на оператора, обслужващ обособената територия.
Докладва: г-н Петър Петров – зам.-Кмет на Община Пазарджик, съдокладчик инж. Илиана Пашова, гл. специалист в дирекция СТОС.

4. Одобряване на проект на споразумение за сътрудничество между Столична Община и Общините Партньори, което ще бъде сключено за споделяне на услугата „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация”.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

5. Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Обновяване и модернизиране на материално-техническата база в Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич“, гр. Пазарджик“ по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

6. Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Обновяване и модернизиране на материално-техническата база в Дом за стари хора – с. Главиница, община Пазарджик“ по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

7. Изменение и допълнение на решение №1/30.01.2020 г., взето с Протокол №1 от 30.01.2020 г., изменено и допълнено с решение № 58/26.03.2020 г. взето с Протокол №4 от 26.03.2020 г. и №85/27.04.2022 г. взето с Протокол №5 от 27.04.2022 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

8. Учредяване безвъзмездно право на управление за срок от 5 години на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” №125, върху част от имот – публична общинска собственост.
Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

9. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД, насрочено за 27.02.2023 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

10. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Звъничево, с. Юнаците, с. Братаница и с. Сарая, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Продажба на общински жилища на настанени в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 53285.501.360 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Упълномощаване Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с начин на трайно ползване: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ II-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ /фотоволтаични панели/ и промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 65468.59.16 и 65468.59.18 и 65468.59.19, местност КЕЛ ТЕПЕ по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

16. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 65468.59.17, местност КЕЛ ТЕПЕ по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

17. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 65468.61.10, местност КЕЛ ТЕПЕ по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

18. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението на поземлени имоти в местност КЕЛ ТЕПЕ по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

19. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ I-107.5, За производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ /фотоволтаични панели/ и промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 65468.107.3, местност САКАРДЖА по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

20. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ /фотоволтаични панели/, /идентичен с ПИ 65468.120.6/ и за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 65468.120.1 и 65468.120.3, местност ЛАЗАРОВ КЕЛНИК по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

21. Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ (фотоволтаични панели), идентичен с поземлен имот с идентификатор 65468.120.4 и смяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 65468.163.1, 65468.163.2, 65468.163.3, 65468.163.4, 65468.163.5, 65468.163.6, 65468.163.7, 65468.163.8, 65468.163.9, 65468.163.10, 65468.163.11, 65468.163.12, 65468.163.15, 65468.163.16, 65468.163.17, 65468.163.18, 65468.163.19, 65468.163.20, 65468.163.21, 65468.163.22, 65468.163.23, 65468.163.24, 65468.163.26 и 65468.163.27, местност ЛАЗАРОВ КЕЛНИК, по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

22. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 65468.116.5, 65468.116.10, 65468.117.2 и 65468.117.8, местност ЕЛЕНКА по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

23. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ XI-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ (фотоволтаични панели), идентичен с поземлен имот с идентификатор 65468.118.26 и смяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 65468.118.22, местност ПАЛЕШНИКОВА КОРИЯ по КК на с. Сбор.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

24. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.9.14, с начин на трайно ползване – нива в местност Бахче Пара, землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

25. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.9.15, с начин на трайно ползване – нива в местност Бахче Пара, землището на гр. Пазарджик.

26. Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 78570.3.58, в местност Горен Троян по КК на с. Црънча.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

27. Изработване на ПУП-ПП за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП „Свиком”, землище на с. Сбор.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

28. Изработване на проект за изменение на ПУП- План за регулация на улица с о.т.о.т.2-10-259-1 /ул. Деветнадесета/, улица с о.т. 10-9, ул. с о.т.о.т .3-9-10 /ул. Първа/ и УПИ XIII /ПИ 48876.503.4/ в кв.114 по плана на с. Мокрище, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

29. Изработването на План – схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна подземна канална електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащия ПУП, обхващаща територията на гр. Пазарджик, одобрени с Решение № 202 от 25.09.2013 г., взето с Протокол № 11, Решение № 230 от 25.11.2013 г., взето с Протокол № 13 и Решение № 237 от 18.12.2008 г., взето с Протокол № 20 на ОбС – Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

30. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 55155.24.220, за който има обособен УПИ I-220-101 в местност Баждар дъмга по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

31. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на КЛ 20 kV от нов стълб, монтиран в оста на ВЛ 20 kV „Зеленчукови градини”, поземлен имот с идентификатор 46749.114.56 до нов БКТП в УПИ ХХХV-131 – Цех за дървопреработване и склад /ПИ 46749.201.131/, местност Юрията по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

32. Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10505.3.1721 в местност Възстановими граници по КККР на землището на село Величково.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

33. ПУП-изменение на план за регулация за УПИ УПИ IX-общ. и УПИ Х-общ. /поземлени имоти с идентификатори 23457.501.498 и 23457.501.499 по КККР/ в кв. 35 по действащия план на с. Драгор.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

34. ПУП-изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ III-Спортен терен в кв. 36 по действащия план на с. Ивайло, който попада в поземлени имоти с идентификатори 32010.501.698, 32010.501.699, 32010.501.700 и 32010.501.701 по КККР.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

35. Предоставяне на финансова помощ на пострадалите от земетресението в Турция.
Докладва г-жа Гинче Караминова – общински съветник

36. Питания.

 

По първа точка: Приемане и утвърждаване на поименен списък на разходите за инвестиции през 2023 година, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев, г-н Димитър Петков, г-жа Лиляна Мърхова, г-н Благо Солов. В отговорите се включиха и г-н Румен Кожухаров и г-н Петър Петров. Г-н Евтим Янев направи две предложения: 1. В списъка да се заложи ремонт на всички тротоари на улиците, ремонтирани през последните години, като за целта се предвидят 1,5 млн. лв. от собствените бюджетни приходи. Предложението не се прие – гласували за – 15, против – 0, въздържали се – 20. Второто предложение – в списъка да се включи изработването на генерален план за организация на движението за сумата от 80 хил. лева, не се прие – гласували за – 15, против – 0, въздържали се – 21. Изказвания по точката направиха г-н Димитър Петков и г-н Евгени Абаджиев.

Решението по първа точка /Решение №22/ се прие с 29 гласа – за, против – 6, въздържали се – 4.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка: Приемане на инвестиции в активи, публична общинска собственост,  извършени от оператора по ВиК през 2022 г., като част от задължителното /минимално/ ниво, приети при сключване на договор с АВиК на обособената територия, докладва г-н Петър Петров – зам.-Кмет на Община Пазарджик.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №23/  се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По трета точка: Свикване на извънредно, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, за изразяване на становище и съгласуване на коригиран „Бизнес План 2022-2026“ на оператора, обслужващ обособената територия, докладва г-н Петър Петров – зам.-Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-жа Лиляна Мърхова.

Решението по трета точка /Решение №24/  се прие с 31 гласа – за, против – 5, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четвърта точка: Одобряване на проект на споразумение за сътрудничество между Столична Община и Общините Партньори, което ще бъде сключено за споделяне на услугата „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация”, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №25/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По пета точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Обновяване и модернизиране на материално-техническата база в Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич“, гр. Пазарджик“ по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №26/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шеста точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Обновяване и модернизиране на материално-техническата база в Дом за стари хора – с. Главиница, община Пазарджик“ по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №27/  се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Изменение и допълнение на решение №1/30.01.2020 г., взето с Протокол №1 от 30.01.2020 г., изменено и допълнено с решение № 58/26.03.2020  г.  взето с Протокол №4 от 26.03.2020 г. и №85/27.04.2022 г. взето с Протокол №5 от 27.04.2022 г., докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №28/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осма точка: Учредяване безвъзмездно право на управление за срок от 5 години на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” №125, върху част от имот – публична общинска собственост, докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №29/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По девета точка:  Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД, насрочено за 27.02.2023 г., докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №30/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По десета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Чавдар Чавдаров.

Решението по десета точка /Решение №31/ се прие с 29 гласа – за, против – 7, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По единадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Звъничево, с. Юнаците, с. Братаница и с. Сарая, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №32/ се прие с 29 гласа – за, против – 6, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По дванадесета точка: Продажба на общински жилища на настанени в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Благо Солов. Изказване направи г-н Евтим Янев.

Решението по дванадесета точка /Решение №33/ се прие с 27 гласа – за, против – 9, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 53285.501.360 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №34/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиринадесета точка: Упълномощаване Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с начин на трайно ползване: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Чавдар Чавдаров.

Решението по четиринадесета точка /Решение №35/ се прие с 27 гласа – за, против – 7, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По петнадесета точка: Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ II-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ /фотоволтаични панели/ и промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 65468.59.16 и 65468.59.18 и 65468.59.19, местност КЕЛ ТЕПЕ по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев. В отговорите се включи г-жа Петя Кирова.

Решението по петнадесета точка /Решение №36/ се прие с 30 гласа – за, против – 8, въздържали се – 0.

         Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов.

 

По шестнадесета точка:  Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 65468.59.17, местност КЕЛ ТЕПЕ по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №37/ се прие с 29 гласа – за, против – 4, въздържали се – 1.

 

По седемнадесета точка:  Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 65468.61.10, местност КЕЛ ТЕПЕ по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №38/ се прие с 31 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.

 

По осемнадесета точка:  Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението на поземлени имоти в местност КЕЛ ТЕПЕ по КК на с. Сбор,  общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №39/ се прие с 30 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.

 

По деветнадесета точка:  Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ I-107.5, За производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ /фотоволтаични панели/ и промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 65468.107.3, местност САКАРДЖА по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №40/ се прие с 30 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.

 

По двадесета точка:  Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ /фотоволтаични панели/, /идентичен с ПИ 65468.120.6/ и за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 65468.120.1 и 65468.120.3, местност ЛАЗАРОВ КЕЛНИК по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №41/ се прие с 29 гласа – за, против – 4, въздържали се – 0.

 

По двадесет и първа точка:  Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ (фотоволтаични панели), идентичен с поземлен имот с идентификатор 65468.120.4 и смяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 65468.163.1, 65468.163.2, 65468.163.3, 65468.163.4, 65468.163.5, 65468.163.6, 65468.163.7, 65468.163.8, 65468.163.9, 65468.163.10, 65468.163.11, 65468.163.12, 65468.163.15, 65468.163.16, 65468.163.17, 65468.163.18, 65468.163.19, 65468.163.20, 65468.163.21, 65468.163.22, 65468.163.23, 65468.163.24, 65468.163.26 и 65468.163.27, местност ЛАЗАРОВ КЕЛНИК, по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Гласуването по точката /29 – за, против – 4, въздържали се – 0/, беше оспорено. След повторно гласуване:

Решението по двадесет и първа точка /Решение №42/ се прие с 30 гласа – за, против – 4, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка:  Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 65468.116.5, 65468.116.10, 65468.117.2 и 65468.117.8, местност ЕЛЕНКА по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №43/ се прие с 30 гласа – за, против – 3, въздържали се – 0.

 

По двадесет и трета точка:  Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ XI-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници ВЕИ (фотоволтаични панели), идентичен с поземлен имот с идентификатор 65468.118.26 и смяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 65468.118.22, местност ПАЛЕШНИКОВА КОРИЯ по КК на с. Сбор, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №44/ се прие с 29 гласа – за, против – 3, въздържали се – 0.

 

По двадесет и четвърта точка:  Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.9.14, с начин на трайно ползване – нива в местност Бахче Пара, землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №45/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и пета точка:  Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.9.15, с начин на трайно ползване – нива в местност Бахче Пара, землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №46/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и шеста точка:  Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 78570.3.58, в местност Горен Троян по КК на с. Црънча, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №47/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По двадесет и седма точка:  Изработване на ПУП-ПП за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП „Свиком”, землище на с. Сбор, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №48/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и осма точка:  Изработване на проект за изменение на ПУП- План за регулация на улица с о.т.о.т.2-10-259-1  /ул. Деветнадесета/, улица с о.т. 10-9, ул. с о.т.о.т .3-9-10 /ул.  Първа/ и УПИ XIII /ПИ 48876.503.4/  в кв.114 по плана на с. Мокрище, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №49/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и девета точка:  Изработването на План – схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна подземна канална електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащия ПУП, обхващаща територията на гр. Пазарджик, одобрени с Решение № 202 от 25.09.2013 г., взето с Протокол № 11, Решение № 230 от 25.11.2013 г., взето с Протокол № 13 и Решение № 237 от 18.12.2008 г., взето с Протокол № 20 на ОбС – Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №50/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесета точка:  Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 55155.24.220, за който има обособен УПИ I-220-101 в местност Баждар дъмга по КККР на землище гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесета точка /Решение №51/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и първа точка:  Одобряване на ПУП-ПП за трасе на КЛ 20 kV от нов стълб, монтиран в оста на ВЛ 20 kV „Зеленчукови градини”, поземлен имот с идентификатор 46749.114.56 до нов БКТП в УПИ ХХХV-131 – Цех за дървопреработване и склад  /ПИ 46749.201.131/, местност Юрията по КККР на землище  с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и първа точка /Решение №52/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и втора точка:  Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10505.3.1721 в местност Възстановими граници по КККР на землището на село Величково, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и втора точка /Решение №53/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По тридесет и трета точка:  ПУП-изменение на план за регулация за УПИ УПИ IX-общ. и УПИ Х-общ. /поземлени имоти с идентификатори 23457.501.498 и 23457.501.499 по КККР/ в кв. 35 по действащия план на с. Драгор, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и трета точка /Решение №54/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и четвърта точка:  ПУП-изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ III-Спортен терен в кв. 36 по действащия план на с. Ивайло, който попада в поземлени имоти с идентификатори 32010.501.698, 32010.501.699, 32010.501.700 и 32010.501.701 по КККР, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и четвърта точка /Решение №55/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

 

По тридесет и пета точка: Предоставяне на финансова помощ на пострадалите от земетресението в Турция, докладва г-жа Гинче Караминова – общински съветник. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и пета точка /Решение №56/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

  По тридесет и шеста точка питания нямаше.

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

Оригинал на документа в doc

четвъртък 02 март 2023 - 10:49:08