Р Е Ш Е Н И Е №37

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№37

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2

   

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 66559.2.31, м. „Маждрата”, землище с. Синитово, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-459/06.02.2020 г. от  Йорданка Андреева, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 66559.2.31, м. „Маждрата”, землище с. Синитово, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на подземен електропровод, започващо от края на трасе на кабелна линия НН определено с решение I от 17.02.2020 г., Протокол №2 на комисия по чл. 71 от ЗУТ /до землищната граница между гр. Пазарджик и с. Синитово/ и продължава в границите на ПИ с идентификатор 55155.508.479 – НТП за второстепенна улица,  след което навлиза в обхвата на ПИ с идентификатор 66559.6.142 – НТП за местен път, след около 160м, трасето сменя посоката си на юг, като навлиза в ПИ с идентификатор 66559.2.46 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път и продължава по него, сменяйки посоката си на изток до достигането на ПИ с идентификатор 66559.2.31, м. „Маждрата” по КК землище с. Синитово, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен.
Дължината на електропровода е около 798 м – общинска публична собственост, като около 211 м попадат в урбанизираната територия на гр. Пазарджик, засегната площ е 1279 кв.м – общинска публична собственост.

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение. 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 37 0 0

 


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00