Р Е Ш Е Н И Е №20 от 26 януари 2023 година ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 55556.502.1603 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паталеница, общ. Пазарджик, съставляващ УПИ XVІ – за тр

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

20

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

  

ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 55556.502.1603 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паталеница, общ. Пазарджик, съставляващ УПИ XVІ – за трафопост, включен към кв. 86 по плана на селото, на ”Електроразпределение Юг” ЕАД.

 

Предложението на Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик, е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се задоволят нуждите от ел. захранване на жителите на с. Паталеница, Община Пазарджик.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Учредява възмездно право на строеж на ”Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище: гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Централен, ул. “Христо Г. Данов“ №37, представлявано от Здравко Братоев, ЕГН ….., в качеството на заместник-председател на Съвета на директорите и Стойчо Вълчев ЕГН …., в качеството му на изпълнителен член на Съвета на директорите, чрез Георги Кохчиев, ЕГН …… – ръководител КЕЦ – Белово, включващ територията на Общини Белово, Пазарджик, Септември, Якоруда, Костенец, Ихтиман, Лесичово, върху 6,09 кв.м в поземлен имот с идентификатор 55556.502.1603 (пет, пет, пет, пет, шест, точка, пет, нула, две, точка, едно, шест, нула, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-204/29.05.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.11.2022 г., адрес на поземления имот: с. Паталеница, ул. «ДВАДЕСЕТ И ОСМА», площ: 37 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийно производство, предишен идентификатор: 55556.502.1458, номер по предходен план: квартал: 86, парцел: XVІ – за трафопост, съседи: 55556.502.1461, 55556.502.1602, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6358/24.10.2022 г., вписан в дв. вх. рег. под № 9828 на 01.11.2022 г., том 35, Акт № 83 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, за изграждане на БКТП-трафопост и определените към него сервитути в общ размер на 42,10 кв.м, от които 22,17 кв.м в същия имот и 19,93 кв.м в имоти с идентификатори 55556.502.1602 и 55556.502.1461, на стойност, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 937 лева (данъчна оценка на правото на строеж 77,80 лева).

 

  1. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за учредяване на възмездно правото на строеж.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

28

0

1

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 02 февруари 2023 - 15:40:11