Р Е Ш Е Н И Е №17 от 26 януари 2023 година ОТНОСНО: Упълномощаване Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с начин на трайно ползване: „За с

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 Р Е Ш Е Н И Е

17

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

  

ОТНОСНО: Упълномощаване Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с начин на трайно ползване: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е мотивирано и законосъобразно.

Поради това Общинският съвет Пазарджик, след като обсъди  предложението на Кмета на Общината и на основание чл. 21 ал.1 т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 78а от ППЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик за промяна начина на трайно ползване от начин на трайно ползване: „За селскостопански, горски, ведомствен път“ да се промени в начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя“ на следните поземлени имоти:

 1. Поземлен имот с идентификатор 65468.101.13, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1319 кв. м;
 2. Поземлен имот с идентификатор 102.38, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 10271 кв. м;
 3. Поземлен имот с идентификатор 65468.103.15, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 8332 кв. м;
 4. Поземлен имот с идентификатор 65468.104.24, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публича, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3226 кв. м;
 5. Поземлен имот с идентификатор 65468.119.8, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3888 кв. м;
 6. Поземлен имот с идентификатор Поземлен имот с идентификатор 65468.120.5, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3667 кв. м;
 7. Поземлен имот с идентификатор 65468.124.2, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1398 кв. м;
 8. Поземлен имот с идентификатор 65468.124.3, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2091 кв. м;
 9. Поземлен имот с идентификатор 65468.125.26, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1728 кв. м;
 10. Поземлен имот с идентификатор 65468.125.28, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2853 кв. м;
 11. Поземлен имот с идентификатор 65468.162.29, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1448 кв. м;
 12. Поземлен имот с идентификатор 65468.162.31, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3055 кв. м;
 13. Поземлен имот с идентификатор 65468.162.32, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3200 кв. м;
 14. Поземлен имот с идентификатор 65468.162.34, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 5951 кв. м;
 15. Поземлен имот с идентификатор 65468.51.25, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3723 кв. м;
 16. Поземлен имот с идентификатор 65468.52.27, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 5372 кв. м;
 17. Поземлен имот с идентификатор 65468.64.29, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2143 кв. м;
 18. Поземлен имот с идентификатор 65468.65.20, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Сбор, вид собственост: Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1253 кв. м.

Срок на валидност на упълномощаването – 24 /двадесет и четири/ месеца.

Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимите действия по промяна начина на трайно ползване на описаните в настоящето решение поземлени имоти.

Приложение № 1 е неразделна част от настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

26

6

1

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 02 февруари 2023 - 15:30:36