Р Е Ш Е Н И Е №15 от 26 януари 2023 година ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

15

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

  

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.                                        

Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 37, чл. 39, т. 1 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на  Община Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.669.1.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, шест, шест, девет, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 31.03.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. “Христо Ботев” № 57, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.505.669.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.669, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 41,71 кв.м (четиридесет и един квадратни метра и седемдесет и един квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 10 с площ от 2,57 кв.м (два квадратни метра и петдесет и седем квадратни сантиметра) и 2,4749% (7,70 кв.м) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5706/12.03.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 1693 на 17.03.2020 г., том 6, Акт № 99 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 7 618,32 лева (седем хиляди шестстотин и осемнадесет лева и тридесет и две стотинки) на наемателя Димитрийка Ковачева по повод заявление вх. № 44-3739/19.12.2022 г. (данъчна оценка 6348,60 лева)
  2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1375.1.29 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, седем, пет, точка, едно, точка, две, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 16.11.2017 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Спартак” № 1, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.502.1375.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1375, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 48,38 кв.м (четиридесет и осем квадратни метра и тридесет и осем квадратни сантиметра), прилежащи части: 1,9071% (5,87 кв.м) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 4938/01.11.2017 г., вписан във дв. вх. рег. под № 10182 на 06.11.2017 г., том 34, Акт № 30 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 12 080,40 лева (дванадесет хиляди и осемдесет лева и четиридесет стотинки) на наемателя Костадин Ангелов по повод заявление вх. № 44-3809/29.12.2022 г. (данъчна оценка 10067,00 лева)

 

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са гореописаните общински апартаменти) не се начислява ДДС.

 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

25

8

1

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 февруари 2023 - 15:22:01