Р Е Ш Е Н И Е №13 от 26 януари 2023 година ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.507.298 (пет пет едно пет пет точка пет нула седем точка две девет осем), чрез публично оповестен конкурс

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

13

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

  

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.507.298 (пет пет едно пет пет точка пет нула седем точка две девет осем), чрез публично оповестен конкурс.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.507.298  (пет пет едно пет пет точка пет нула седем точка две девет осем),  чрез публично оповестен конкурс ще се осигури бюджета в приходната му част, ще се изпълни Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Пазарджик за 2023 г., ще се реализират инвестиции, ще се разкрият нови работни места, което е свързано с обществения, битовия и социалния стандарт на живущите на територията на община Пазарджик.

Поради това, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1 и чл. 61, ал. 1, т. 1 от Наредба за общинската собственост,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажба чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.507.298 (пет пет едно пет пет точка пет нула седем точка две девет осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. „Стефан Стамболов”,  площ:  73.00 (седемдесет и три) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: комплексно застрояване, стар идентификатор: 55155.507.85, номер по предходен план: 55155.507.85, квартал: 510, парцел: ХII; актуван с Акт за частна общинска собственост № 5805/11.09.2020 г., вписан в дв. вх. рег. № 5868/16.09.2020 г., том 20, акт № 174 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 55155.507.299, 55155.507.83, за търговски обект, комплекс.

ІІ. Конкурсът да се проведе при следните приоритетни условия и ред, както следва:

ІІ.1. Предложена най-висока цена на имота, но не по-ниска от 12 410.00 лв. /дванадесет хиляди четиристотин и десет лева/, без ДДС. Максимален брой 35 /тридесет и пет/ точки  получава участникът, предложил най-висока цена.

ІІ.2. Срок за изграждане на обекта – до 24 /двадесет и четири/ месеца след сключване на договора за продажба – максимален брой 5 /пет/ точки получава участникът, предложил най-кратък срок, но не по-кратък от 3 /три/ месеца.

ІІ.3. Инвестиции: Купувачът се задължава да направи инвестиции в обекта в минимален размер на 25 000.00 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ в срока по т. ІІ.2. Максимален брой 10 /десет/ точки получава участникът, предложил най-висок размер на инвестицията, но не по-висока от 60 000 /шестдесет/ хиляди лева.

ІІ.4. При откриване на обекта купувачът се задължава да разкрие и поддържа за срок от 1 /една/ година минимум 2 /два/ броя работни места. Максимален брой 5 /пет/ точки получава участникът, предложил най-много работни места, но не повече от 5 /пет/ броя работни места.

ІІ.5. Финансова ангажираност към Общината: За поемане на ангажимент за дарение в полза на Община Пазарджик, кметства на територията на Община Пазарджик, звена на общинска бюджетна издръжка – детски ясли, градини, училища, домове за стари хора, домове за хора с увреждания, в минимален размер на 500 /петстотин/ лева, в срок по т. ІІ.2. Максимален брой 5 /пет/ точки получава участникът, предложил най-голям размер на финансова ангажираност.

ІІ.6. Ако в имота, предмет на конкурса, има поставено преместваемо съоръжение на основание Заповед на Кмета на Община Пазарджик и Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение, чийто срок на действие не е изтекъл към датата на провеждане на конкурса, и собственикът на същото няма неизплатени дължими месечни такси, то участникът получава максимален брой 35 /тридесет и пет/ точки. 

ІІ.7. За извършени минали дарения в полза на Община Пазарджик, кметства на територията на Община Пазарджик, звена на общинска бюджетна издръжка – детски ясли, градини, училища, домове за стари хора, домове за хора с увреждания, в минимален размер на 100 /сто/ лева, извършени до датата на вземане на решение за разпореждане с общинския имот. Максимален брой 5 /пет/ точки получава участникът, извършил най-голям размер на дарение.         

ІІ.8. Приобретателят се задължава за срок от 3 /три/ години да не променя предназначението на обекта, предмет на конкурса, както и да не извършва разпореждане със същия.

  1. 9. Приобретателят се задължава в 6 /шест/ месечен срок от подписване на Договора за покупко- продажба да изготви ПУП за промяна на плана за регулация, с цел обособяване на УПИ за търговия.

ІІІ. Критерии и начин на оценяване: Комисията класира на първо място участника, който е събрал най-много точки по т. ІІ от настоящите конкурсни условия. При равен брой точки, за спечелил се обявява този участник, който е предложил най-висока цена по т. ІІ.1. Ако има двама или повече участници, които са посочили една и съща най-висока цена и са с равен брой точки, то помежду им се извършва наддаване при условията на публичен търг с явно наддаване, с наддавателна стъпка от 100.00 лв. /сто лева/ и за спечелил конкурса се обявява този, който предложи най-висока цена.             

ІІІ.1. Точките на участниците, които не са предложили най-висока цена по т.ІІ.1, най-голям размер на инвестицията по т.ІІ.3, най-много работни места по т.ІІ.4, най-голям размер на финансовата ангажираност по т.ІІ.5 и най-голям размер на извършено минало дарение по т. ІІ.7, се оценяват пропорционално на максималния брой точки, по формулата:

Х= /В : С/ . А

Където:

  • „Х” е броят точки, които получава участникът за съответното условие /т.т. ІІ.1, ІІ.3, ІІ.4, ІІ.5 и ІІ.7/;
  • „В” е направеното предложение от съответния участник: в лева – за цена, инвестиции, финансова ангажираност и извършено минало дарение; в бройки - за работни места;
  • „С” е предложението, получило най-голям брой точки: в лева – за цена, инвестиции, финансова ангажираност и извършено минало дарение; в бройки - за работни места;
  • „А” е обявеният максимален брой точки за съответното условие;

ІІІ.2. Точките на участниците, които не са предложили най-кратък срок по т.ІІ.2, се оценяват пропорционално на максималния брой точки, по формулата:

Х = /С : В/ . А

Където:

  • „Х” е броят точки, които получава участникът;
  • „С” е предложението, получило най-много точки /в месеци/;
  • „В” е направеното предложение от съответния участник /в месеци/;
  • „А” е обявеният максимален брой точки.

 

ІV. Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса на интернет страницата на общината до крайния срок за подаване на писмените предложения, след заявка в Общинска администрация – Пазарджик.

  1. Закупуване на конкурсна документация може да се извърши на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. ”България” № 2, до 17.30 часа на седмия календарен ден преди крайния срок за подаване на предложенията. Ако този ден е неработен, срокът се счита удължен до първия следващ работен ден включително. Същата е в размер на 1% върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14 буква “б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
VІ. Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки кандидат в запечатан и непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на кандидата. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е 17.00 ч. на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Кандидат подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

VІІ. Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 90% от първоначалната конкурсна цена. Депозитът да се внася по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF, до 16.30 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса.

VІІІ. До участие в конкурса се допускат:       

-юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

ІХ. Определя приоритетните условия на конкурса, утвърждава конкурсната документация и проекта на договор за продажба, които са неразделна част от настоящото решение.

Х. Възлага на Кмета на Общината да проведе публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 55155.507.298 (пет пет едно пет пет точка пет нула седем точка две девет осем) и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи със същия договор за продажба на имота.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

28

3

2

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 02 февруари 2023 - 15:13:20