Р Е Ш Е Н И Е №11 от 26 януари 2023 година ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.24, местност

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

11

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.24, местност Герена по КККР на землище Огняново, Община Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.24, местност Герена по КККР на землище Огняново, Община Пазарджик.

Трасето на захранващия електропровод се предвижда да започне от съществуващо електромерно табло НН на ТП Муховски, Изход ВС Огняново, разположен в ПИ 53335.506.6 /НТП – За съоръжение на електропровод/, местност Герена по КККР на землище Огняново, тръгва на север и след около 2 м чупи на запад и продължава около 37 м в границите на същия имот, след което чупи на югозапад и пресича отводнителен канал /ПИ 53335.505.46/, с дължина около 10 м, като в тази си част с обща дължина около 49 м трасето е предмет на ПУП-ПП.

Следващият участък се насочва на юг и продължава, пресичайки ПИ 53335.505.83 /НТП – Местен път/, след което навлиза в границите на ПИ 53335.505.81 /НТП – Местен път/ и продължава в същата посока около 32 м и сменя посоката на югозапад и след около 91 м, навлиза в ПИ 53335.505.886 /НТП – За второстепенна улица/ и върви успоредно на нея в югозападна посока около 128 м, пресича и улица с о.т.о.т. 20-19-21 /ул. „Александър Стамболийски“/, ПИ  53335.505.886. Общата дължина на този участък е 277 м. Тази част от трасето попада в регулацията на селото и е утвърдено на Комисия по чл. 71 от ЗУТ без забележки /Решение IX, взето с Протокол №2 от 07.04.2022 г./

Следващият участък на трасето е предмет на ПУП-ПП и започва от землищната граница на селото, пресича имот, земеделска територия /ПИ 53335.601.26 с НТП – За база за селскост. и горскост. продукция и продължава около 2 м в югозападна посока, навлизайки в ПИ 53335.600.20 /НТП – За база за селскост. и горскост. продукция/, собственост на възложителя, след което чупи на югоизток и след около 4 м завива на североизток, пресича ПИ 53335.600.20 и се установява отново в границите на ПИ 53335.601.26 и след около 11 м стига до границата на  имота, предвиден за захранване – ПИ 53335.601.24, местност Герена по КККР на землище Огняново, Община Пазарджик. Общата дължина на този участък е 17 м.

Дължината на електропровода е около 66 м. Засегната площ от около 132 кв.м, Общинска публична собственост, държавна частна и публична собственост и частна собственост на инвеститора, съгласно изчертаното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти.

Във връзка с чл.7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти сервитутът на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 февруари 2023 - 15:07:29