Р Е Ш Е Н И Е №7 от 26 януари 2023 година ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на имоти с идентификатори 65468.60.1, 65468.60.3, 65468.61.4, 65468.61.11 и 65468.61.18 в местност КЕЛ ТЕПЕ по КККР на землището на село Сбор

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

7

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

  

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на имоти с идентификатори 65468.60.1, 65468.60.3, 65468.61.4, 65468.61.11 и 65468.61.18 в местност КЕЛ ТЕПЕ по КККР на землището на село Сбор.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Проектът за ПУП-ПРЗ  ще послужи  за провеждане на процедурите по ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по отношение гореописаните имоти в местност КЕЛ ТЕПЕ по КККР на землището на село Сбор. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания,

                                      

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява плановото задание по чл. 125 от ЗУТ.

 

  1. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ относно имоти с идентификатори 65468.60.1, 65468.60.3, 65468.61.4, 65468.61.11 и 65468.61.18 в местност КЕЛ ТЕПЕ по КККР на землището на село Сбор, за сметка на които се образуват нови УПИ VI-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели), УПИ VII-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели) и УПИ VIII-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели), с предвидено в тях свободно застрояване с показатели за Предимно производствена устройствена зона (Пп), съгласно Наредба №7 от 2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

 

  1. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

29

0

4

 Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 февруари 2023 - 14:43:50