Р Е Ш Е Н И Е №6 от 26 януари 2023 година ОТНОСНО: Одобряване на решение на Кмета на Община Пазарджик за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за строителство на воден обект „язовир”, представляващ поземлен им

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

6

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Одобряване на решение на Кмета на Община Пазарджик за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за строителство на воден обект „язовир”, представляващ поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 53285.32.179, находящ се в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик”.

След като обсъди предложения от Кмета на Община Пазарджик проект на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 1 и чл. 71, ал. 1, във вр. с ал. 4 от Закона за концесиите /ЗК/ и като взе предвид посочените по-долу мотиви:

 

  1. Проектът за концесия „Концесия за строителство на воден обект „язовир”, представляващ поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 53285.32.179, находящ се в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик” е включен в актуализираният с Решение № 299 от 29 декември 2021 г. на Общински съвет – Пазарджик, План за действие за общинските концесии за периода 2021 г. – 2027 г., като прогнозните данни за проекта са последно изменени и допълнени в актуализацията на Плана за действие, приета с Решение №262 от 24 ноември 2022 г. на Общински съвет – Пазарджик.
  2. Изготвени са:

- концесионни анализи: правен, технически, финансово-икономически, екологичен и социален анализ, които са в съответствие и съгласно реда на чл. 57, ал. 2 от ЗК и Наредбата за изискванията за определяне на финансово – икономическите елементи на концесията;

- проект на обосновка на концесията, проект на документация на концесията, проект на обявление – съобразно разпоредбата на чл. 58, ал. 1, във вр. с ал. 2 от ЗК.

  1. По реда на чл. 58, ал. 3 от ЗК са изискани съгласувателни становища от компетентните държавни органи: Министерство на околната среда и водите, Държавна агенция “Национална сигурност”, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и Министерство на културата, относно опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи определени със закон. Получените становища, които съдържат бележки и препоръки по компетентност /Министерство на околната среда и водите/ са отразени в проектите на документи за откриване на процедурата.
  2. Със ЗК е определено, че правомощията на концедент за общинските концесии се изпълняват от кметовете на общини, но за осигуряване на административен контрол и гарантиране защитата на обществения интерес е предвидено съответният Общински съвет да одобрява основните актове, свързани с възлагането и изпълнението на общинските концесии – откриването и прекратяването на процедури, както и изменението и прекратяването на концесионни договори.
  3. Предоставени приложения, както следва:

5.1. проект на решение на кмета на община Пазарджик за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за строителство на воден обект „язовир”, представляващ поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 53285.32.179, находящ се в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик”;

5.2. обосновка за възлагане на концесията;

5.3. проект на документация за концесията;

5.4. проект на концесионен договор;

5.5. проект на обявление;

5.6. съгласувателни становища по чл. 58, ал. 3 от Закона за концесиите.

 

Общинският съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

І. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Пазарджик за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за строителство на воден обект „язовир”, представляващ поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 53285.32.179, находящ се в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик”.

 

ІІ. Процедурата за определяне на концесионер да се организира от концедента, който съгласно чл. 17, ал. 5, във вр. с ал. 3 от Закона за концесиите е кмета на Общината и да се проведе от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

 

ІІІ. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

26

0

5

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 февруари 2023 - 14:40:17