Р Е Ш Е Н И Е №5 от 26 януари 2023 година ОТНОСНО: Изменение на Решение №199 от 29.12.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №13

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

5

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №199 от 29.12.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №13.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99, т. 2 от АПК и чл. 314, ал. 4 от ЗПУО, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Изменя свое Решение №199 от 29.12.2017 г., взето с Протокол №13, като адресът на ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране и консултиране се променя от „град Пазарджик, ул. „Княгиня Мария Луиза” №66” на „град Пазарджик, ул. „Градинарска” №37.

 

  1. Настоящото решение е неразделна част от Решение №199 от 29.12.2017 г., взето с Протокол №13 на Общински съвет – Пазарджик.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 февруари 2023 - 14:37:02