Р Е Ш Е Н И Е №4 от 26 януари 2023 година ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

4

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов за необходимостта да бъде приет Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 196, ал. 3 от ЗПУО и чл. 5 от Наредба за приобщаващото образование и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пазарджик, като приложение към решението.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

33

0

0

 Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 февруари 2023 - 14:30:48