Р Е Ш Е Н И Е №3 от 26 януари 2023 година ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в направление социална политика” в Община Пазарджик, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

3

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в направление социална политика” в Община Пазарджик, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

  

Целта на процедурата е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. Предоставянето на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.

Общински – съвет Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Условията за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021- 2027 г.,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласие Община Пазарджик да кандидатства с проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в направление социална политика в Община Пазарджик” по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

 

  1. Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да възложи изпълнението и реализирането на дейностите по проекта, включително неговото техническо и финансово изпълнение на Дирекция „Социални дейности“ при Община Пазарджик.

 

  1. Предоставя за ползване на Дирекция „Социални дейности” за офис по проекта – стая №902, находяща се на ет. 9 в сградата на общинска администрация Пазарджик, бул. „България” № 2.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

33

0

0

 

Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 февруари 2023 - 14:27:36