Р Е Ш Е Н И Е №2 ОТНОСНО: Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи за 2023 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

2

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Промяна на общинския  жилищен фонд по брой и групи за 2023 година.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1 и 2 от ЗОС, чл. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, приета с Решение № 49 от 31 март 2005 г., взето с Протокол №5 на Общински съвет – Пазарджик, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Променя разпределението на общинския жилищен фонд по видове и брой общински жилища за 2023 г., както следва:

 

  1. Два броя жилища да се прехвърлят от фонд „Резервен” към фонд  „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди”, а именно:

         1.1. ул. „Рила” №16, ап. 42, ет.7.

1.2. ул. „Бузлуджа” № 20, ап. 22, ет. 6.

 

  1. Един брой жлище да се прехвърли от фонд „Резервен”, към фонд „Ведомствен”, а именно:

2.1. ул. „Димитър Греков” № 10, ет. 1, ап. 2.

 

  1. 3. Два броя жилища да се прехвърлят от фонд „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди”, към фонд „Резервен” а именно:

3.1. ул. „Георги Бенковски” № 31, ет. 2, ап. 4.

3.2. ул. „Спартак” № 20, ап. 6 (27), ет. 2.

  1. 4. Един брой жилище да се прехвърли от фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установена жилищна нужда, към фонд „Резервен” а именно:

4.1. ул. „Панайот Волов” № 30, ет. 3, ап. 8.

 

ІІ. Определя общинският жилищен фонд за 2023 г., както следва:

 

Общ брой на общинските жилища – 411 бр., описани подробно в Приложение № 2, като от тях:

 

  1. 1. Брой на общинските апартаменти – 382 бр., като от тях по фондове:

1.1. В жилищен фонд  „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди” – 216 бр.

1.2. В жилищен фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” – 137 бр.

1.3. В жилищен фонд  „Ведомствени” – 6 бр.

1.4. В жилищен фонд  „Резервни” – 21 бр.

1.5. „Наблюдавано жилище” – 2 бр.

 

  1. 2. Брой на общинските къщи – 29 бр.

ПРИЛОЖЕНИЕ1

ПРИЛОЖЕНИЕ2

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 февруари 2023 - 14:23:03