П Р О Т О К О Л №15 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 30 декември 2022 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №15

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 30 декември 2022 г. от 11.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

  1. От ПП ГЕРБ: Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

  1. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.
  2. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Илия Джамбазов, Атанас Шопов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Кирил Андонов.

Х. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Йордана Темнилова.

 

Отсъстваха общинските съветници: Иван Панайотов, Евтим Янев, Благо Солов, Стоян Траянов.

 

Председателят откри извънредната сесия на Общинския съвет.

Предложения по дневния ред нямаше. С 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински недвижим имот с идентификатор 55155.501.669, ведно със сграда с идентификатор 55155.501.669.1, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №1.
Докладва г-жа Малина Консулова-Златева – общински съветник

2. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2022 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик по Договор за БФП BG05SFPR003-1.001-0046-C02, с наименование на Бюджетната линия „Топъл обяд”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

4. Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

По първа точка: Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински недвижим имот с идентификатор 55155.501.669, ведно със сграда с идентификатор 55155.501.669.1, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №1, докладва г-жа Малина Консулова-Златева – общински съветник. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по първа точка /Решение №329/ се прие с 27 гласа – за, против – 3, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2022 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-жа Лиляна Мърхова, г-жа Бойка Маринска, г-н Димитър Петков. Гласуването по точката /за – 27, против – 4, въздържали се – 3/ беше оспорено от г-н Георги Коприщенов поради неотчетен глас от електронната система за гласуване. След прегласуване:

Решението по втора точка /Решение №330/  се прие с 28 гласа – за, против – 4, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По трета точка: Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик по Договор за БФП BG05SFPR003-1.001-0046-C02, с наименование на Бюджетната линия „Топъл обяд”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №331/  се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четвърта точка: Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №332/  се прие с 30 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

  

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

  

Съставил протокола:

Дона Терзийска

 

 Оригинал на документа в doc

петък 06 януари 2023 - 09:45:29