П Р О Т О К О Л №14   от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 22 декември 2022 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №14

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 22 декември 2022 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

  1. От ПП ГЕРБ: Найден Шопов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

  1. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.
  2. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Илия Джамбазов, Атанас Шопов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Кирил Андонов.

Х. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Йордана Темнилова.

 

Отсъстваха общинските съветници: Иван Панайотов, Илиян Вулянов.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

Съобщено беше за едно предложение за извънредна точка: 44. Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път от ул. „Драва” до ПИ 55155.54.16, за който има проектни УПИ в  местност „Татар Мезар” по КККР землище гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ 55155.27.121 /НТП – За селскостопански горски, ведомствен път/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ 55155.54.16, местност „Татар Мезар” по КККР на землище  гр. Пазарджик.

 

Прие се да бъде включена в дневния ред – гласували за – 31, против – 0, въздържали се – 0.

Други предложения по дневния ред нямаше. С 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци на Община Пазарджик за календарната 2023 година.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

2. Регионална програма за управление на отпадъците на територията на Регион Пазарджик 2021-2028 г.
Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Община Пазарджик

3. Проект на договор за организиране разделното събиране и транспортиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали.
Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Община Пазарджик

4. Изразяване на съгласие Община Пазарджик да кандидатства като Главен градски орган с проектно предложение: „Трансформиране на градската среда в устойчив, приобщаващ и зелен център“ по Първа покана за набиране на проектни предложения на Европейската инициатива за градско развитие – иновативни дейности (ЕИГР-ИД).
Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Община Пазарджик

5. Обезпечение на авансово плащане за 2023 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК” – ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от ЕС.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

6. Кандидатстване на община Пазарджик с проект „Изграждане на Младежки център Пазарджик – устойчив инструмент за прилагане на иновативни младежки политики“ в рамките на процедура за подбор на проектни предложения № BG-RRP-1.008-А1 „Младежки центрове (в областни градове)“, финансирана от Национален план за възстановяване и устойчивост.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

7. Годишен отчет за изпълнението на проекти за концесии, включени в Плана за действие за общинските концесии на община Пазарджик и за изпълнението на действащите през 2021 година концесионни договори.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

8. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2023 година на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

9. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2023 година на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

10. Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Агенция за социално подпомагане на част от първия етаж – приемна с площ 23,50 кв.м. и ½ ид. част от стълбище за втория етаж с площ 14 кв.м. и част от втория етаж на сграда – три броя офиси с площи 24,40 кв.м., 15,00 кв.м., 15,80 кв.м., коридор с площ 9,80 кв.м. и санитарен възел, ведно с 1/2 от преддверие към санитарния възел, с обща площ 8,20 кв.м., офис с площ 16,00 кв.м. и архив с площ 16,00 кв.м., находящи се в триетажна масивна сграда с идентификатор 55155.506.857.1 по КККР на гр. Пазарджик, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” №48.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

11. Даване на съгласие Община Пазарджик да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома” за възрастни хора и лица с увреждания над 18 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция СД

12. Упълномощаване Кмета на Община Пазарджик да кандидатства с проектно предложение по операция „Бъдеще за децата”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности”.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция СД

13. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2023 година.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Братаница, Мало Конаре и Огняново.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 53335.142.25 по КККР на с. Огняново, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 56561.331.29 и 56561.331.30 по КККР на с. Пищигово, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Изменение на Решение №271/24.11.2022 г., взето с Протокол №13 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Определяне на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за разполагане на зарядни станции за автомобили с електрически двигатели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Определяне на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, в селата Мало Конаре и Говедаре, за отдаване под наем с предназначение – за търговия с нехранителни стоки и лекарски кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ относно УПИ II-за производство на ел. енергия от възобновяеми източници и имоти с идентификатори 65468.103.13, 65468.104.22 и 65468.104.25 местност „КАПАНИЩАТА“ по КККР на село Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

22. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ относно УПИ V-за производство на ел. енергия от възобновяеми източници и имоти с идентификатори 65468.102.1, 65468.102.2, 65468.102.3, 65468.102.42, 65468.103.12, 65468.103.14, 65468.103.16, 65468.103.17, 65468.103.18, 65468.103.21 и 65468.103.22, местност „КАПАНИЩАТА“ по КККР на село Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

23. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ относно УПИ IV-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници и имоти с идентификатори 65468.60.18 и 65468.60.27, в местност „КЕЛ ТЕПЕ“ по КККР на земеделската територия на село Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

24. Разрешаване изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик в обхват на имот с идентификатор 55155.54.17 по ККККР на града Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

25. Разрешаване изработването на ПУП - изменение на ПРЗ в обхват УПИ II-Озеленяване в кв. 1 по плана на град Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

26. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП- ПРЗ относно имот с идентификатор 23457.5.401, местност „Татар Екин“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

27. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имоти с идентификатори 77061.187.7, 77061.187.45 и 77061.220.10 в местности „Възстановими граници“ и „Есака“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделската територия на село Хаджиево.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

28. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имоти с идентификатори 10505.45.1, 10505.45.2 и 10505.45.901 в местност „Кипира“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделската територия на село Величково.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

29. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 65437.58.46, местност „Фондовете“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
30. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация по отношение на имот с идентификатор 72713.501.311 по кадастралната карта на урбанизираната територия на село Тополи дол.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

31. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имоти с идентификатори 53335.800.14, 53335.800.15, 53335.800.16, 53335.800.18, 53335.800.19, 53335.800.20, 53335.800.23, 53335.800.24 и 53335.800.25 в местност „Каратопрак“ по КККР на земеделската територия на село Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

32. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ по отношение на имот с идентификатор 78570.1.37, местност „Чорбови градини“ по КККР на земеделската територия на село Црънча.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

33. ПУП-ПРЗ за УПИ V-За озеленяване в кв. 184 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

34. ПУП-План за регулация за УПИ IX-Паркинг, УПИ VIII-382, УПИ X-381 и УПИ XI-602 в кв. 46 по действащия план на с. Хаджиево, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

35. ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 15028.11.10 по КККР с НТП: нива и УПИ VI-148 /поземлен имот с идентификатор 15028.501.244 по КККР/ в кв. 12 по действащия регулационен план на с. Главиница, с оглед включване на поземлен имот с идентификатор 15028.11.10 в строителните граници на населеното място.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

36. ПУП-План за регулация за УПИ I-Общ. /поземлен имот с идентификатор 15028.501.512 по КККР/ в кв. 24 и улица с о.т. 52-53 /поземлен имот с идентификатор 15028.501.808 по КККР/ по действащия регулационен план на село Главиница, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

37. Изменение на план за улична регулация за улици с о.т. 117-118-152-153 в съответствие с влязлата в сила КК на с. Паталеница, с което се засяга и част от квартал 47 по действащия план на селото.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

38. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 77061.222.14, в местност „Голям кутел” по КККР на землище с. Хаджиево.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

39. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 32010.30.2 в местност „Войводска”, по КККР на землище с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

40. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 06149.65.4, м. „Герметата” по КККР землище с. Братаница, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

41. Одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе на обслужващ път от ПИ 55155.22.281 /НТП – За местен път/ до ПИ 55155.21.7 , м. „Сазлъка” по КККР землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

42. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия, започваща от регулацията на с. Драгор до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 23457.2.174, местност „Пясъците” по КККР землище Драгор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

43. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от табло НН на БКТП „Тополница” до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ23457.5.677, местност „Татар Екин” по КККР землище с Драгор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

44. Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път от ул. „Драва” до ПИ 55155.54.16, за който има проектни УПИ в местност „Татар Мезар” по КККР землище гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ 55155.27.121 /НТП – За селскостопански горски, ведомствен път/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ 55155.54.16, местност „Татар Мезар” по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

45. Питания.

По първа точка: Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци на Община Пазарджик за календарната 2023 година, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказване направи г-н Евтим Янев.

Решението по първа точка /Решение №285/ се прие с 31 гласа – за, против – 2, въздържали се – 4.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка: Регионална програма за управление на отпадъците на територията на Регион Пазарджик 2021-2028 г., докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказване направи г-н Евтим Янев.

Решението по втора точка /Решение №286/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По трета точка: Проект на договор за организиране разделното събиране и транспортиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали, докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-жа Велина Петкова.

Решението по трета точка /Решение №287/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По четвърта точка: Изразяване на съгласие Община Пазарджик да кандидатства като Главен градски орган с проектно предложение: „Трансформиране на градската среда в устойчив, приобщаващ и зелен център“ по Първа покана за набиране на проектни предложения на Европейската инициатива за градско развитие – иновативни дейности (ЕИГР-ИД), докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Благо Солов, г-жа Лиляна Мърхова, г-жа Бойка Маринска. Изказване направи г-н Евгени Абаджиев.

Решението по четвърта точка /Решение №288/  се прие с 28 гласа – за, против – 4, въздържали се – 5.

 

По пета точка: Обезпечение на авансово плащане за 2023 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК” – ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от ЕС, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №289/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 5.

 

По шеста точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проект „Изграждане на Младежки център Пазарджик – устойчив инструмент за прилагане на иновативни младежки политики“ в рамките на процедура за подбор на проектни предложения № BG-RRP-1.008-А1 „Младежки центрове (в областни градове)“, финансирана от Национален план за възстановяване и устойчивост, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-жа Велина Петкова, г-н Благо Солов, г-жа Бойка Марниска.

Решението по шеста точка /Решение №290/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Годишен отчет за  изпълнението на проекти за концесии, включени в Плана за действие за общинските концесии на община Пазарджик и за изпълнението на действащите през 2021 година концесионни договори, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказване направи г-н Евтим Янев. Г-н Благо Солов направи забележка по начина на водене на заседанието.

Решението по седма точка /Решение №291/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 5.

 

По осма точка: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2023 година на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №292/  се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка:  Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2023 година на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №293/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По десета точка: Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Агенция за социално подпомагане на част от първия етаж – приемна с площ 23,50 кв.м. и ½ ид. част от стълбище за втория етаж с площ 14 кв.м. и част от втория етаж на сграда – три броя офиси с площи 24,40 кв.м., 15,00 кв.м., 15,80 кв.м., коридор с площ 9,80 кв.м. и санитарен възел, ведно с 1/2 от преддверие към санитарния възел, с обща площ 8,20 кв.м., офис с площ 16,00 кв.м. и архив с площ 16,00 кв.м.,  находящи се в триетажна масивна сграда с идентификатор 55155.506.857.1 по КККР на гр. Пазарджик, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” №48, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №294/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По единадесета точка: Даване на съгласие Община Пазарджик да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома” за възрастни хора и лица с увреждания над 18 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране, поради отсъствието на г-жа Димитрия Церова, докладва г-жа Джинка Анова – главен специалист в дирекция „Социални дейности”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Благо Солов.

Решението по единадесета точка /Решение №295/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По дванадесета точка: Упълномощаване Кмета на Община Пазарджик да кандидатства с проектно предложение по операция „Бъдеще за децата”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности”, докладва г-жа Джинка Анова – главен специалист в дирекция „Социални дейности”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №296/ се прие с 32 гласа – за, против –0, въздържали се – 0.

 

По тринадесета точка: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2023 година,  докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №297/ се прие с 30 гласа – за, против – 4, въздържали се – 4.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиринадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Братаница, Мало Конаре и Огняново, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №298/ се прие с 30 гласа – за, против – 5, въздържали се – 4.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По петнадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. ПК „Законност” имаше предложение да се промени наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, с цел цените да бъдат обвързани с пазарните цени на имотите на територията на общината. Гласува се – за – 20, против – 3, въздържали се – 10. Председателят съобщи, че не се приема. След справка в ЗМСМА, е направена корекция и предложението на комисията се приема. Изказване направи г-н Евтим Янев. Г-н Тодор Тодоров направи пояснението, че предложение за промяна в наредба може да направи не само кметът на общината, но и общинските съветници.

Решението по петнадесета точка /Решение №299/ се прие с 26 гласа – за, против – 8, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка:  Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 53335.142.25 по КККР на с. Огняново, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Чавдар Чавдаров. Изказване направи г-н Арлин Антонов. Г-н Евгени Абаджиев предложи прекратяване на дебата. Прие се – гласували за – 24, против – 4, въздържали се – 0.

Решението по шестнадесета точка /Решение №300/ се прие с 26 гласа – за, против – 7, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов.

По седемнадесета точка: Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 56561.331.29 и 56561.331.30 по КККР на с. Пищигово, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №301/ се прие с 28 гласа – за, против – 7, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осемнадесета точка: Изменение на Решение №271/24.11.2022 г., взето с Протокол №13 на Общински съвет – Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №302/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По деветнадесета точка: Определяне на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за разполагане на зарядни станции за автомобили с електрически двигатели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №303/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесета точка: Определяне на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, в селата Мало Конаре и Говедаре, за отдаване под наем с предназначение – за търговия с нехранителни стоки и лекарски кабинет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №304/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и първа точка: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ относно УПИ II-за производство на ел. енергия от възобновяеми източници и имоти с идентификатори 65468.103.13, 65468.104.22 и 65468.104.25 местност „КАПАНИЩАТА“ по КККР на село Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №305/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По двадесет и втора точка: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ относно УПИ V-за производство на ел. енергия от възобновяеми източници и имоти с идентификатори 65468.102.1, 65468.102.2, 65468.102.3, 65468.102.42, 65468.103.12, 65468.103.14, 65468.103.16, 65468.103.17, 65468.103.18, 65468.103.21 и 65468.103.22, местност „КАПАНИЩАТА“ по КККР на село Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №306/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

 

По двадесет и трета точка:  Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ относно УПИ IV-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници и имоти с идентификатори 65468.60.18 и 65468.60.27, в местност „КЕЛ ТЕПЕ“ по КККР на земеделската територия на село Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №307/  се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

 

По двадесет и четвърта точка: Разрешаване изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик в обхват на имот с идентификатор 55155.54.17 по ККККР на града Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №308/  се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и пета точка: Разрешаване изработването на ПУП - изменение на ПРЗ в обхват УПИ II-Озеленяване в кв. 1 по плана на град Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №309/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и шеста точка: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП- ПРЗ относно имот с идентификатор 23457.5.401, местност „Татар Екин“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драгор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №310/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и седма точка: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имоти с идентификатори 77061.187.7, 77061.187.45 и 77061.220.10 в местности „Възстановими граници“ и „Есака“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделската територия на село Хаджиево, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №311/  се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и осма точка: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имоти с идентификатори 10505.45.1, 10505.45.2 и 10505.45.901 в местност „Кипира“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделската територия на село Величково, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №312/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и девета точка: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 65437.58.46, местност „Фондовете“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сарая,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №313/  се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесета точка: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация по отношение на имот с идентификатор 72713.501.311 по кадастралната карта на урбанизираната територия на село Тополи дол,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесета точка /Решение №314/  се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и първа точка: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имоти с идентификатори 53335.800.14, 53335.800.15, 53335.800.16, 53335.800.18, 53335.800.19, 53335.800.20, 53335.800.23, 53335.800.24 и 53335.800.25 в местност „Каратопрак“ по КККР на земеделската територия на село Огняново,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и първа точка /Решение №315/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и втора точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ по отношение на имот с идентификатор 78570.1.37, местност „Чорбови градини“ по КККР на земеделската територия на село Црънча,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и втора точка /Решение №316/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и трета точка: ПУП-ПРЗ за УПИ V-За озеленяване в кв. 184 по действащия регулационен  план на гр. Пазарджик,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и трета точка /Решение №317/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и четвърта точка: ПУП-План за регулация за УПИ IX-Паркинг, УПИ VIII-382, УПИ X-381 и УПИ XI-602 в кв. 46 по действащия план на с. Хаджиево, общ. Пазарджик,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и четвърта точка /Решение №318/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тридесет и пета точка: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 15028.11.10 по КККР с НТП: нива и УПИ VI-148 /поземлен имот с идентификатор 15028.501.244 по КККР/ в кв. 12 по действащия регулационен план на с. Главиница, с оглед включване на поземлен имот с идентификатор 15028.11.10  в строителните граници на населеното място,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и пета точка /Решение №319/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и шеста точка: ПУП-План за регулация за УПИ I-Общ. /поземлен имот с идентификатор 15028.501.512 по КККР/ в кв. 24 и улица с о.т. 52-53 /поземлен имот с идентификатор 15028.501.808 по КККР/ по действащия регулационен план на село Главиница, общ. Пазарджик,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и шеста точка /Решение №320/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и седма точка: Изменение на план за улична регулация за улици с о.т. 117-118-152-153 в съответствие с влязлата в сила КК на с. Паталеница, с което се засяга и част от квартал 47 по действащия план на селото,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и седма точка /Решение №321/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и осма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 77061.222.14, в местност „Голям кутел” по КККР на землище с. Хаджиево,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и осма точка /Решение №322/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и девета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ  за ПИ 32010.30.2 в местност „Войводска”, по КККР на землище с. Ивайло,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и девета точка /Решение №323/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиридесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за присъединяване към електроразпределителната  мрежа на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 06149.65.4, м. „Герметата” по КККР землище с. Братаница, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиридесета точка /Решение №324/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиридесет и първа точка: Одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе на обслужващ път от ПИ 55155.22.281 /НТП – За местен път/ до ПИ 55155.21.7 , м. „Сазлъка” по КККР землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиридесет и първа точка /Решение №325/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиридесет и втора точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия, започваща от регулацията на с. Драгор до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 23457.2.174, местност „Пясъците” по КККР землище Драгор, общ. Пазарджик,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиридесет и втора точка /Решение №326/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиридесет и трета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от табло НН на БКТП „Тополница” до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 23457.5.677, местност „Татар Екин” по КККР землище с Драгор, общ. Пазарджик,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиридесет и трета точка /Решение №327/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиридесет и четвърта точка: Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път от ул. „Драва” до ПИ 55155.54.16, за който има проектни УПИ в  местност „Татар Мезар” по КККР землище гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ 55155.27.121 /НТП – За селскостопански горски, ведомствен път/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ 55155.54.16, местност „Татар Мезар” по КККР на землище  гр. Пазарджик,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиридесет и четвърта точка /Решение №328/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

         По четиридесет и пета точка питания нямаше.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

четвъртък 29 декември 2022 - 13:11:40