Р Е Ш Е Н И Е №46

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№46

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2
   


ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 21556.41.178 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Добровница, площ 35173 кв.м., от трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци (сметище), в трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение и актуването му с акт за публична общинска собственост.

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е мотивирано и законосъобразно. Смяната на начина на трайно ползване и актуването на имота с акт за публична общинска собственост, ще даде възможност за  последващо управление и стопанисване на имота и поддържането му в добро функционално и екологично състояние.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:


  1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 21556.41.178 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Добровница, площ 35173 кв.м., от трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци (сметище), в трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, с валидност на съгласието 24  /двадесет и четири/ месеца.

    2. След промяна начина на трайно ползване, упълномощава Кмета на Община Пазарджик да извърши всички действия по актуването на имота като публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.


Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 24 8 4

          ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00