Р Е Ш Е Н И Е №48

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№48

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2
   


ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Црънча, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за търговия и за производство и търговия.   

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и с подобряване на социалното обслужване населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

Р Е Ш И:


І. Определя за отдаване под наем следните части от имоти – публична общинска собственост, а именно:
1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 53,50 кв. м. /петдесет и три цяло и петдесет стотни квадратни метра/, а именно: кафене с отделен вход с площ 45.00 кв.м., находящо се в североизточната част от първи етаж с три входа на част от двуетажна масивна сграда /кметството/, построена в УПИ Х - кметство, в кв. 38 по регулационния план на с. Црънча, община Пазарджик, както и едноетажна масивна сграда със застроена площ 8.50 кв.м., състояща се от две тоалетни и коридор, представляваща пристройка към първия етаж – към кафенето, актуван с Акт за публична общинска собственост № 301/17.12.2014 г., вписан в дв.вх. рег. № 12417/22.12.2014 г., акт № 25, том 46 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – за търговия, при начална месечна наемна цена без ДДС –  80,00 лв. /осемдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
2. Части от имот – публична общинска собственост, находящи се в триетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ І – административна сграда в кв. 37 по плана на с. Црънча, община Пазарджик, а именно: част от първия етаж на сградата /кухня, столова, складове и тоалетна/ с площ 302.00 кв. м. /триста и два квадратни метра/, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/02.02.2004 г., вписан в дв. вх. рег. № 413/16.02.2004 г., том І, № 107 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – за производство и търговия, при начална месечна наемна цена без ДДС – 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
ІІ. Имотите, описани в т. І, да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.
ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповеди за определяне на спечелилите кандидати и сключи със същите договори за отдаване под наем на имотите.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 37 0 0

          ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00