Р Е Ш Е Н И Е №49

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№49

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2

   

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Пазарджик, неговите позиция и мандат в Асоциацията по В и К на обособената территория, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик.   

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Общинският съвет е компетентният орган да определи представител на Община Пазарджик в Асоциацията по В и К и неговите позиция и мандат.
 Поради това, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10в, ал. 1, т. 7 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


 1. Представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК Пазарджик е г-н Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик.

  2. При отсъствие или невъзможност на Кмета да участва в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Пазарджик се определя за представител г-н Петър Иванов Петров – Заместник-Кмет на Община Пазарджик.

      3. Общински съвет – Пазаржик определя следните позиция и мандат на представителя на Община Пазарджик:

  3.1.  Позиция: да прави предложения, да изразява становища, да гласува, да извършва всякакви правни и фактически действия при спазване на нормативната уредба в Република България, запазвайки интересите на Община Пазарджик.
  3.2. Мандат: правомощията на представителя на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК на обособената територия са за срок – мандатът на Общински съвет – Пазарджик.

      4. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнението на настоящото решение.

     
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 34 34 0 0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00