ПРОТОКОЛ №12 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 20 октомври 2022 г.

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

П Р О Т О К О Л  №12

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 20 октомври 2022 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

II. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

V. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

VI. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Илия Джамбазов, Атанас Шопов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Андонов.

Х. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Йордана Темнилова.

 

Отсъстваше общинският съветник Благо Солов.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

Съобщено беше за две предложения за извънредни точки:

Промяна в състава на постоянни комисии „Здравеопазване, социална политика и дейности” и „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението” и в състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Пазарджик.

Формиране на маломерна паралелка в ОУ „Отец Паисий” с. Говедаре, за учебната 2022/2023 година.

 

Прие се да бъдат включени в дневния ред – гласували за – 36, против – 0, въздържали се – 0.

Други предложения по дневния ред нямаше. С 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1. Предварително съгласие за промяна предназначението на имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик и за учредяване на възмездно право на строеж върху тях.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината и инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС.

 

2.Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПРЗ в обхват УПИ ХІІ-256, Складова база, открита площадка за строителни материали и поземлен имот с идентификатор 55155.19.357 в местност Азмака по КККР на землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

3.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.20.19 в местност Якуба по КККР на землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

4.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20362.10.34 в местност Възстановими граници по КККР на землище с. Дебръщица.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

5.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 44879.126.43 в местност До селото по КККР на землище с. Ляхово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

6.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 53285.3.3 в местност Над селото по КККР на землище с. Овчеполци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

7.Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 06149.61.13 в местност Възстановими граници по КККР на земеделската територия на с. Братаница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

8.Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 15271.15.9 в местност Горна Лъка по КККР на земеделската територия на с. Говедаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

9.Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 55556.213.9 в местност Черниче по КККР на земеделската територия на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

10.Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №230/29.09.2022 г. на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

11.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Добровница и Огняново.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

12.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Сбор, община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

13.Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

14.Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сарая, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 65437.57.45 на проектни имоти с идентификатори 65437.57.60 и 65437.57.61 и промяна начина на трайно ползване на проектен имот с идентификатор 65437.57.60.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

15.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 53285.19.8 по КККР на с. Овчеполци, местност Черковка.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

16.Промяна в състава на постоянни комисии „Здравеопазване, социална политика и дейности” и „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението” и в състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Пазарджик.

Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

 

17.Формиране на маломерна паралелка в ОУ „Отец Паисий” с. Говедаре, за учебната 2022/2023 година.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция ОН

 

18. Питания.

 

Преди първа точка на трибуната беше поканен за полагане на клетва Кирил Андонов. Той се закле като общински съветник, след като д-р Борис Манев поиска прекратяване на пълномощията му като такъв. С решение №379-МИ/14.10.2022 г. Общинската избирателна комисия посочи следващия в листата на ПП „Глас Народен” – Кирил Андонов. Г-н Андонов зае място №17 в Пленарна зала.

 

По първа точка: Предварително съгласие за промяна предназначението на имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик и за учредяване на възмездно право на строеж върху тях, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Изказвания направиха г-жа Лиляна Мърхова, г-н Румен Димитров, г-н Евтим Янев. Въпроси зададе г-жа Велина Петкова. Г-жа Мърхова предложи вносителят да оттегли точката. Не беше направено.

Решението по първа точка /Решение №239/ се прие с 30 гласа – за, против – 8, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка: Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПРЗ в обхват УПИ ХІІ-256, Складова база, открита площадка за строителни материали и поземлен имот с идентификатор 55155.19.357 в местност Азмака по КККР на землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №240/  се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

 

По трета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.20.19 в местност Якуба по КККР на землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №241/  се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четвърта точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20362.10.34 в местност Възстановими граници по КККР на землище с. Дебръщица, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №242/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По пета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 44879.126.43 в местност До селото по КККР на землище с. Ляхово, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №243/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шеста точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 53285.3.3 в местност Над селото по КККР на землище с. Овчеполци, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №244/  се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седма точка: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 06149.61.13 в местност Възстановими граници по КККР на земеделската територия на с. Братаница, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №245/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 15271.15.9 в местност Горна Лъка по КККР на земеделската територия на с. Говедаре, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №246/  се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По девета точка:  Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 55556.213.9 в местност Черниче по КККР на земеделската територия на с. Паталеница, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №247/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По десета точка: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №230/29.09.2022 г. на Общински съвет – Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №248/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По единадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Добровница и Огняново, докладва инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №249/ се прие с 32 гласа – за, против – 7, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По дванадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Сбор, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №250/ се прие с 31 гласа – за, против – 7, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №251/ се прие с 29 гласа – за, против – 7, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиринадесета точка: Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сарая, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 65437.57.45 на проектни имоти с идентификатори 65437.57.60 и 65437.57.61 и промяна начина на трайно ползване на проектен имот с идентификатор 65437.57.60, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №252/ се прие с 32 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По петнадесета точка: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 53285.19.8 по КККР на с. Овчеполци, местност Черковка, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №253/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка:  Промяна в състава на постоянните комисии „Здравеопазване, социална политика и дейности” и „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението” и в състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Пазарджик, докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №254/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седемнадесета точка: Формиране на маломерна паралелка в ОУ „Отец Паисий” с. Говедаре, за учебната 2022/2023 година, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-жа Бойка Маринска.

Решението по седемнадесета точка /Решение №255/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По осемнадесета точка питания нямаше.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 Оригинал на документа

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

четвъртък 27 октомври 2022 - 11:22:15