Р Е Ш Е Н И Е №50

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№50

от 27 февруари 2020 година, взето с Протокол №2

   

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Звъничево, община Пазарджик”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.036  МИРГ Пазарджик, Мярка:3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“.
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик  и на основание чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с изискванията на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.036  МИРГ Пазарджик, Мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“.

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие Кметът на Община Пазарджик да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Звъничево, община Пазарджик”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.036  МИРГ Пазарджик, Мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“.
  2.    Дава съгласие Кметът на Община Пазарджик да вземе всички необходими мерки и решения в границите на своите правомощия, относно подготовка и комплектоване на проектното предложение, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
  3.    Дава съгласие да се осигури устойчивост на резултатите от изпълнението на проекта, в случай че той получи финансиране, за период не по-малък от 5 години, считано от датата на извършване на окончателното плащане, при което бенефициентът – Община Пазарджик, е длъжен да:
  •    използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
  •    не прехвърля правото на собственост и/или преотстъпва правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
  •    не прекратява/премества подпомогнатата дейност.


Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 37 0 0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 05 март 2020 - 13:30:00