Актуално

понеделник 11 септември 2023
11/09/2023
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО

Поредно заседание ще проведе комисия Ин витро на 27 септември 2023 г. /сряда/ от 16 часа в зала 1302 на Общинския съвет.понеделник 04 септември 2023


вторник 29 август 2023


петък 25 август 2023
25/08/2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 25.08.2023 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

В срок до 25.09.2023 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите писмени предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2 и на имейл адрес: @.

На 26.09.2023 г. от 11:30 часа на втори етаж в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

Приложения:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

3. Доклад от Румен Кожухаров – Секретар на община Пазарджик.

4. Частична предварителна оценка на въздействието на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

                  

 

 

 

 четвъртък 24 август 2023


24/08/2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 24.08.2023 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, приета с Решение на Общинския съвет № 28 от 21.02.2003 г., Протокол № 2, изм. и доп. В 14-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл адрес: @. Предоставеният срок е краткият, предвиден в чл. 26, ал.4, изр. второ от ЗНА, с оглед необходимостта от спешно решаване на създадената празнота в местната нормативна уредба с отмяна на действалия до отмяната с Решение № 4562/02.05.2023 г. на Върховния административен съд и Решение № 787/20.10.2022 г. на Административен съд – Пазарджик, образец на декларация – Приложение № 4, както и за уреждане на последиците от отмяната на оспорените разпоредби.

Приложения:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредбата.
2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредбата.
3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор дирекция „БОС“ при Община Пазарджик.
4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.понеделник 21 август 2023
21/08/2023
ПОКАНА за обществено обсъждане на проекта за бюджет на община Пазарджик за 2023 г.

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

Съгласно чл. 84, ал.6 от закона за публичните финанси, Кметът на община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2023 г. за публично обсъждане.

Каним Ви, да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2023 година, което ще се проведе на 28.08.2023 г. от 11.00 ч. в Пленарна зала, ет.2 в общинска администрация.

 ОЧАКВАМЕ ВИ!четвъртък 27 юли 2023