Актуално

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

четвъртък 09 март 2023 - 15:22:36

Днес, 09.03.2023 г., на страницата на Oбщина Пазарджик (www.pazardzhik.bg) и на страницата на Общински съвет – Пазарджик (www.obspazardzhik.com) бе публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл адрес: @.
На 11.04.2023 г. от 10.00 часа в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

Приложения:

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
2. Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор на Дирекция „БОС” в Община Пазарджик относно: необходимостта от приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
4. Проект на решение.
5. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
6. Частична предварителна оценка на въздействието.

Всички документи в zip файл