Актуално

П О К А Н А

понеделник 29 ноември 2021 - 14:19:09


На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,


ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 15.12. 2021 г. (сряда) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г. и проект на актуализиран План за действие на общинските концесии на Община Пазарджик (2021 – 2027 г.), приет с Решение № 239 от 22 декември 2020 г., взето с Протокол № 15 на Общински съвет – Пазарджик, актуализиран с Решение № 148 от 28 юни 2021 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет – Пазарджик.

Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г.

Проект на актуализиран План за действие на общинските концесии на Община Пазарджик (2021 – 2027 г.)

Покана