Актуално

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

петък 19 ноември 2021 - 13:28:43

Днес, 19.11.2021 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
В срок до 20.12.2021 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите писмени предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2 и на имейл адрес: @ .
На 21.12.2021 г. от 11:00 часа на втори етаж в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

Приложения:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
3. Доклад от Гергана Табакова – Директор на Дирекция „Образование и култура”
4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.