О  Б  Щ  И  Н  А   П  А  З  А  Р  Д  Ж  И  К

Община Пазарджик на основание чл. 31, ал.3, във вр. с чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол, Решение № 186/30.09.2021 година, взето с Протокол № 10 на Общински съвет – Пазарджик,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

            За продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, които се използва за стопански цели, а именно:

поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400,               ул. „Цанко Церковски“ № 1, площ: 1 246 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, предходен идентификатор: 55155.506.924, номер по предходен план: 683, квартал: 129, парцел IX-1417, търговия и услуги, съседи: 55155.506.1416, 55155.506.925, 55155.506.918, 55155.506.919, 55155.506.920, ведно с построените в него сгради:

сграда с идентификатор 55155.506.1417.1, застроена площ: 330 кв.м., едноетажна масивна сграда, покрита с ламарина, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда,

сграда с идентификатор 55155.506.1417.2, застроена площ: 33 кв.м., едноетажна полумасивна сграда, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда,

сграда с идентификатор 55155.506.1417.3, застроена площ: 36 кв.м., едноетажна полумасивна сграда, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад, актуван с акт за частна общинска собственост № 5841/27.10.2020 г., вписан в дв. вх. рег. под № 7142/02.11.2020 г., том 25, акт № 132 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик.

В публичния търг с явно наддаване могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица, с изключение на:

- дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица по чл. 3, т. 9 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, включително чрез пряко и/или косвено участие;

- физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен ако са погасили задълженията си;

- лицата с непогасени парични задължения към Община Пазарджик и публични задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

В случай, че участниците са търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, допълнително изискване е да не са в производство по ликвидация, да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по несъстоятелност.

Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – няма.

Начална тръжна цена: 179 604 лева (сто седемдесет и девет хиляди и шестстотин и четири лева) без ДДС.

            Търгът ще се проведе в „Заседателна зала”, находяща се на ІІ-рия етаж в сградата на общинска администрация - Пазарджик, в гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, на 17.12.2021г. с начален час 11.00 часа (35-ия ден от датата на обнародване на Решение № 186 от 30.09.2021 г. в „Държавен вестник”). Ако този ден е неприсъствен, търгът ще се проведе на първия следващ присъствен ден

Размер на депозита: 161 643.60 лева (сто шестдесет и една хиляди шестстотин и четиридесет и три лева и шестдесет стотинки), която сума, следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17.00 часа на 14.12.2021 г. (32-я ден, включително от датата на обнародването на Решение № 186 от 30.09.2021 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Срокът за оглед на недвижимите имоти, обект на тази приватизация е до 17.00 часа на 14.12.2021 г. (32-я ден, включително от датата на обнародването на Решение № 186 от 30.09.2021 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Тръжната документация (включваща и Информационния меморандум) се закупува на гише „Ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж на сградата на общинска администрация Пазарджик, в гр. Пазарджик, на бул. „България“ № 2. Цената на тръжната документация е 500 (петстотин) лева.

При получаване на тръжната документация, участниците представят:

- оригинал или заверени от представляващия юридическото лице, копие от удостоверение за търговска регистрация или извлечение от електронното досие на търговеца от Агенция по Вписванията, Търговски регистър - за юридическите лица търговци по смисъла на ТЗ, или посочване на ЕИК/БУЛСТАТ, а за юридическите лица, които не са търговци по смисъла по ТЗ, заверено копие от актуално състояние, издадено от съответния Окръжен съд, до шест месеца преди датата на търга.

            - нотариално заверен документ за представителна власт на лицето за закупуване на тръжната документация, в случай, че се закупува от името на друго лице, което също подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията не може да се установи от удостоверението за актуално състояние в Търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник).

           - документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

           При получаване на тръжната документация кандидатите или пълномощниците:

- попълват декларация по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 (Приложение № 5) от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. В случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване на информация лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация.

- Документите на чуждестранните лица се придружават от превод на български език, извършен и заверен от заклет преводач.

Срокът за закупуване на тръжната документация е до 17.00 часа на 29.11.2021 г. (15-тия ден от датата на обнародването на Решение № 186 от 30.09.2021 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 17.00 часа на 14.12.2021г. (32-я ден, включително от датата на обнародването на Решение № 186 от 30.09.2021 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството  на Общински съвет – Пазарджик, находящо се на ХІІІ-тия етаж, в сградата находяща се в гр. Пазарджик, на бул. „България“ № 2.

Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат право да подадат предложение за участие в търга.

Решение № 186 от 30 септември 2021 година, взето с Протокол № 10 на Общински съвет – Пазарджик е обнародвано в ДВ бр.94 от 12.11.2021 г.

За справки – стая 406, в сградата на общинска администрация, тел. 034 402-266.