Актуално

П О К А Н А

сряда 18 август 2021 - 14:19:47

Уважаеми съграждани, през месец септември 2021г предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2020 година.


Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2020 година преди внасянето му в общинския съвет.

В сайтовете на общинският съвет и на общината в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на общинския съвет.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща:  @ и @ и в деловодството на общината и общинския съвет.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Обществено обсъждане на Отчет за Бюджет  и средствата от ЕС за 2020 година на Община Пазарджик

Г Р А Ф И К

Дата

Час

Място

 

 

17.09.2021 г.

11.00 часа

Пленарна зала

Среща с граждани, представители на неправителствени организации представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения, представители на бизнеса и Кметове на кметства.

 

 Писмо до председателя на ОбС-Пазарджик

Предложение на Проект за решение

Обяснителна записка

Приложение1,2,3

Приложение4

Приложение5

Приложение8

Приложение15

Приложение15_1

Приложение9

Покана