Актуално

ПОКАНА

сряда 04 август 2021 - 13:14:49

за участие в обществено обсъждане на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 година в Община Пазарджик

Уважаеми съграждани, 

До края на текущата година предстои приемането на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 година в Община Пазарджик. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации


Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 година в Община Пазарджик преди внасянето им в общинския съвет.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.09.2021 г. /седми септември две хиляди двадесет и първа година/ от 10:00 часа в Залата на Общинския съвет - гр. Пазарджик, бул. "България" № 2.

В сайтовете на общинският съвет (www.obspazardzhik.com) и на общината (www.pazardzhik.bg) в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на общинския съвет.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща: @ и в деловодството на общината и общинския съвет.

Документация:

  1. Доклад от Тодор Попов – Кмет на община Пазарджик;
  2. План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 год. в Община Пазарджик - Приложение  № 1, Приложение  №2, Приложение  №3;
  3. Проект за решение