Актуално

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

понеделник 28 юни 2021 - 09:07:16

Днес, 28 юни 2021 г, на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик, на основание чл26, ал3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл 40, ал3 от Закона за защита на животните,  е публикуван Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025 г, ведно с доклад и мотиви за изготвянето му.

В срок до 29 юли 2021 г всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо


В срок до 29 юли 2021 г всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2 и на имейл  адрес: @.

На 30.07.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Общината – Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.


Приложения:
1. Работен проект - предложение за Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025 г.

2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025г.

3. Доклад от д-р Илия Томов – гл. експерт в отдел „УОС”, Дирекция „БОС” при Община Пазарджик.