Актуално

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

сряда 23 декември 2020 - 13:37:16

Днес, 23.12.2020 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за условията и реда за използването на спортните обекти, собственост на община Пазарджик.


В срок до 25.01.2021 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2 и на имейл адрес: @.
На 26.01.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Общината – Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на Проекта на Наредба за условията и реда за използването на спортните обекти, собственост на община Пазарджик.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Работен проект - предложение за Проект на Наредба за условията и реда за използването на спортните обекти, собственост на община Пазарджик.
2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за условията и реда за използването на спортните обекти, собственост на община Пазарджик.
3. Доклад от Стефан Понев – управител на БМ „СПЖФНСИ – Жилфонд” при Община Пазарджик.
4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредба за условията и реда за използването на спортните обекти, собственост на община Пазарджик.