Актуално

ПОКАНА

сряда 21 октомври 2020 - 12:39:23

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2021 година в Община ПазарджикУважаеми съграждани,
През месец декември 2020 г. предстои приемането на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2021 година в Община Пазарджик. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.
Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2021 година в Община Пазарджик преди внасянето им в общинския съвет.
ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.11.2020 година от 10:00 часа в Залата на Общинския съвет - гр. Пазарджик, бул. "България" № 2.
В сайтовете на общинският съвет (www.obspazardzhik.com) и на общината (www.pazardzhik.bg) в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на общинския съвет.
Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща: @ и в деловодството на общината и общинския съвет.
Документация:
1. Доклад от Тодор Попов – Кмет на община Пазарджик;
2. План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 год. в Община Пазарджик - Приложение № 1, Приложение №2, Приложение №3;
3. Проект за решение.

Лице за контакти: Георги Гайдаров, Директор на Дирекция „БОС“
ОЧАКВАМЕ ВИ!