УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Кметът на Община Пазарджик кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг, да участват в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, с който ще се финансира разплащане на просрочени задължения на общината, съгласно Приложение 1.


Във връзка с гореизложеното се предлага да бъдат обсъдени параметрите на проекта за поемане на дългосрочен общински дълг, както следва:
1. Максимален размер на дълга - 2 200 000 /два милиона и двеста хиляди/ лева.
2. Валута на дълга - български лева /BGN/;
3. Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит за финансиране на просрочени задължения на общината, съгласно Приложение 1;
4. Начин на обезпечаване на кредита - учредяване на залог за бъдещи приходи на общината; Залог по реда на Закона за особените залози върху всички настоящи и бъдещи вземания по бюджетната сметка на Община Пазарджик, по която постъпват настоящи и бъдещи приходи на Община Пазарджик, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на община Пазарджик съгласно чл. 52, ал.1, т.1, б. „б” от Закона за публичните финанси.
5. Срок за усвояване – до 6 месеца от датата на подписване на договора за кредит.
6. Условията за погасяване:
6.1. Краен срок на погасяване 5 /пет/ години от датата на договора за кредит, с включен 1-годишен гратисен период за главница, на равни месечни вноски с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
6.2. Източници за погасяване - собствени приходи на общината /45, ал.1, т.1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси /ЗПФ// и обща изравнителна субсидия /чл.52, ал.1, т.1, б. "б" от ЗПФ/;
7. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други
7.1. Максимален лихвен процент – плаващ, формиран като ОЛП на БНБ плюс надбавка, не по-висока от 2.5% процентни пункта.;
7.2. В случай на просрочие на погасителна вноска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвен процент по т. 6.1. завишен с предложена от участниците надбавка;
7.3. Такси и комисионни:
• Такса за управление - 0.50 % годишно върху размера на дълга;
• Такса ангажимент1,00% за периода до пълно усвояване на кредита;

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.10.2020 година от 10:00 часа в Залата на Общинския съвет - гр. Пазарджик, бул. "България" № 2.
Материали за публичното обсъждане може да намерите на сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg, както и на таблото в сградата на Общинска администрация Пазарджик.

 Проект за поемане на общински дълг >>>

СПРАВКА за просрочените задълженията към доставчици в Община Пазарджик към 31.07.2020г.,които ще бъдат разплатени с банков заем